www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Wstęp

Wstęp

Od najdawniejszych czasów ludzie kierowali swe myśli i działania w stronę rzeczywistości niewidzialnej. Wynika to z pragnienia przekroczenia tego, co widzialne i codzienne, z potrzeby nadania głębszego sensu swojemu życiu. Ujawniało się to tak w formie zbiorowego lub indywidualnego kultu rozmaicie pojętych istot wyższych, jak również pod postacią poszukiwań osobistego kontaktu ze światem ponadzmysłowym. Dokonywano tego poprzez m.in. różnorodne praktyki magiczne, okultystyczne, wywoływanie duchów zmarłych lub odbieranie przesłań od istot mających zamieszkiwać zaświaty i posiadać szeroką wiedzę na temat funkcjonowania wszechświata i człowieka. Te ostatnie praktyki nazywane są obecnie channelingiem. „Stanowi on formę spirytyzmu, polegającą na bezpośrednim «odbieraniu» informacji ze źródła usytuowanego poza świadomością osoby «channela» (uprawiającego channeling), jak również poza uchwytną zmysłami rzeczywistością”1.

Współczesne zjawisko zwane channelingiem wywodzi się z tradycji Towarzystwa Teozoficznego, którego założycielka H. Bławatska twierdziła, że odbiera przekazy od Ukrytych Mistrzów w formie materializujących się na kartkach papieru zapisów2. Sam termin channeling został spopularyzowany w latach siedemdziesiątych w USA w związku z poszukiwaniami kontaktów z UFO3. Jednocześnie jest to czas publikowania pierwszych tekstów stanowiących przekazy astralne, których autorkami (channelami) były Jane Roberts channelująca istotę o imieniu Seth oraz J.Z. Knight, która przekazywała informacje od bytu nazywającego siebie Ramtha. Książa tej ostatniej została niedawno wydana w języku polskim.

W polskojęzycznym piśmiennictwie temat channelingu miał dotychczas charakter marginalny, o czym świadczy brak rodzimych szerszych opracowań tego zjawiska. Jest to też, sądzę, związane z niewielką liczbą polskich channelistów – osób zajmujących się channelingiem. Jedyną osobą, która wydaje w naszym kraju książki mające stanowić efekt kontaktu „[...] z prominentnymi mieszkańcami świata nadzmysłowego, mającymi […] do przekazania […] nauki […] dotyczące całej ludzkości”4 jest Elżbieta Nowalska5. Jej publikacje zwracają uwagę z dwóch powodów: po pierwsze, ze względu na deklarowane źródła tekstów, którymi mają być istoty nazywane przez Nowalską Energiami, po drugie, z powodu długiego okresu aktywności – pierwszą książkę autorka wydała w 1994 r. a kolejne publikacje wychodzą do dziś. Wobec coraz wyraźniejszej obecności tematów channelingowych w świadomości społecznej, któremu towarzyszy niemal całkowity brak opracowań, stosownym wydaje się metodyczne zajęcie tematem przekazów channelingowych.

Dlatego niniejsza praca stanowi próbę systematyzacji treści przekazów astralnych zawartych w publikacjach Elżbiety Nowalskiej. Problematyka badawcza mojej pracy zawiera się w pytaniach: co publikacje Nowalskiej twierdzą na temat sfery niematerialnej? Jakie jest wyłaniające się z nich stanowisko odnośnie do kondycji człowieka tu i teraz? Oraz jaka jest ich wizja przyszłości człowieka i jego relacji z innymi ludźmi? Tak sformułowanego tematu nikt jeszcze nie opracował. W tej dziedzinie jest to więc praca pionierska.

Praca ma charakter religioznawczy, gdyż zagadnienie channelingu posiada wyraźny aspekt religijny – co wykażę w pracy. Charakter pracy w sposób oczywisty implikuje powstrzymywanie się od sądów wartościujących.

Wyjaśnienia wymaga użyty przeze mnie w tytule pracy termin „astralny”. Otóż, słowo to zostało wprowadzone do literatury dzięki pismom Towarzystwa Teozoficznego. Obecnie jest ono często używane w publikacjach z nurtu ezoterycznego. Oznacza ogół rzeczywistości niedostępnej zmysłami6. W mojej pracy „przekaz astralny” znaczy tyle, co efekt channelingu, czyli to, co stanowić ma zapis kontaktu z istotami niewidzialnymi – Energiami dyktującymi7.

Wielu informacji o życiu i pracy Nowalskiej można się dowiedzieć z pierwszej części jej książki pt. Tajemnice Świata Energii. Jest ona osobą w średnim wieku – nigdzie nie podaje swojej daty urodzenia. Pisze ona, że nigdy wcześniej nie interesowała się spirytyzmem czy parapsychologią, wręcz nie wierzyła w jakąkolwiek formę życia pozagrobowego, jednak latem 1993 roku spotkała swoich dawnych znajomych, którzy namówili ją na seans spirytystyczny8. Po tym wydarzeniu zaczęła sama próbować nawiązać kontakt z rzeczywistością niewidzialną poprzez pismo automatyczne. Po pewnym czasie udało jej się zacząć pisać teksty, które miały być jej poddawane z zewnątrz, od istot niewidzialnych:

Poczułam coś bardzo dziwnego, bardzo subtelnego. Odniosłam wrażenie, jakby moja dłoń stawała się inna, nabrzmiała, napompowana niby powietrzem, czymś nieokreślonym. Drgnęła9.

Niedługo potem zaczęła swoją ręką spisywać obszerne teksty oraz w późniejszym czasie całe książki.

Sposób kontaktowania się Energii z Nowalską podlegał pewnej ewolucji. Najpierw było to pismo automatyczne, polegające na wyżej opisanym wyłączeniu spod władzy danej osoby jej własnej ręki i pozwolenie jej pisać swobodnie, poza świadomością piszącego. Autorem takiego tekstu ma być zewnętrzny, niewidzialny podmiot, a nie piszący10. Z czasem zaczęła, jak twierdzi, uprzednio słyszeć słowa, zanim je napisze. Obecnie przekazów dokonuje ustnie, co jest rejestrowane na dyktafonach a następnie spisywane11.

Z Nowalską ściśle związane jest Wydawnictwo „MW”12 – wydawca wszystkich jej publikacji: piętnastu książek, jedynego numeru biuletynu Ja, Człowiek (wyd. 1998 r.), dwóch płyt kompaktowych: Listy do Ciebie (2002) oraz Ty (2005), i jednej płyty DVD W Obłokach jestem (2008). Autorka tworzy też na zamówienie obrazy energetyczne malowane w sposób intuicyjno-automatyczny13.

Dziewięć pierwszych tytułów spośród wyd. zwartych stanowić ma owoc channelingu jednego, rzadziej dwóch odrębnych podmiotów – każda pozycja podpisana jest przez jedną najczęściej nazwaną z imienia Energię, która przemawia w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Od Przystanków Życia (wyd. 2003 r.) do chwili obecnej wydawane są zbiory tekstów wielu Energii odebranych przez channel w trakcie spotkań z czytelnikami lub organizowanych przez nią warsztatów pracy z Energiami14.

Źródłami mojej pracy będzie trzynaście pierwszych publikacji Nowalskiej. Dalsze książki ze względu na poetycki, niekonkretny i niejasny styl nie wnoszą nic nowego do systemu myślowego prezentowanego w pismach Nowalskiej, toteż stanowić one będą literaturę pomocniczą. Ze względu na brak jakichkolwiek wcześniejszych opracowań Nowalskiej brak w mojej pracy odwołań do literatury przedmiotu. W bibliografii uwzględniłem istniejące polskie opracowania dotyczące channelingu jako zjawiska ogólnego. Są to jednak wyłącznie hasła encyklopedyczne lub fragmenty książek. Jako literaturę pomocniczą podaję pozostałe publikacje Nowalskiej, w tym dwie płyty kompaktowe i jedno wydawnictwo DVD, oraz wzmiankowane w toku pracy publikacje uchodzące za powstałe na drodze channelingu; są to wyłącznie tłumaczenia z języków obcych. Ze względu na trudności w dotarciu do niektórych pozycji podaję również nazwę wydawnictwa.

W celu osiągnięcia wyznaczonego celu posłużę się metodą polegającą na zbieraniu, krytycznej analizie i systematyzacji treści przekazów astralnych opublikowanych przez Nowalską, co pozwoli na wyciąganie wniosków o charakterze ogólnym i dokonywanie podsumowań. Zwrócę też uwagę na występującą w pewnych kwestiach ewolucję poglądów oraz, choć w pojedynczych przypadkach, sprzeczności.

Pracę moją podzielę na trzy rozdziały. W pierwszym z nich przedstawię usystematyzowaną, na ile to możliwe, wiedzę dotyczącą rzeczywistości niematerialnej, nazywanej w przekazach Zaświatem lub Światem Energii. Porusza on następujące zagadnienia: treści zawierające wypowiedzi Energii dyktujących o sobie samych, energia i materia jako takie, kategorie istot mających bytować w Zaświatach oraz prawa i zasady, zdaniem Energii, tam obowiązujące.

Rozdział drugi poruszać będzie trzy kwestie: stosunek człowieka do Świata Energii, konstrukcję bytową człowieka, oraz analizę dwóch zdaniem Energii dyktujących krytycznych momentów w jego życiu: narodzin i śmierci. W rozdziale trzecim zajmę się kwestiami związanymi z perspektywą przyszłości: nastaniem nowej epoki w dziejach ludzkości oraz przemiany odniesień człowieka tak do siebie samego, jak i do innych ludzi. Dla lepszego zrozumienia i unaocznienia analizowanego materiału praca zostanie opatrzona ilustracjami zaczerpniętymi z publikacji źródłowych. Wnioski z badań przedstawiać będę w podsumowaniach na końcu każdego rozdziału, a wnioski końcowe przedstawię w Zakończeniu.

Na zakończenie niniejszego wstępu należy poczynić pewne uwagi dotyczące strony technicznej mojej pracy. Często, szczególnie w cytatach blokowych, różne wyrazy zapisywane będą wielką literą lub całe są tak złożone. Jest to zapis oryginału, jak twierdzi Nowalska, w taki właśnie sposób zostały jej teksty przekazane i mają wskazywać na symboliczne lub niepotoczne znaczenie, jakie pragną im nadać Energie dyktujące15.

Przy omawianiu wielu zagadnień poruszanych przez niniejszą pracę określenia Energia (wielka litera) będę używał na określenie inteligencji niematerialnej, natomiast słowa energia (mała litera) – na wyrażenie pojęcia substancji i siły jej wzmocnienia. Tak postępując, uniknę niejasności, gdyż termin ten w pismach Nowalskiej posiada te dwa powyższe znaczenia a niektóre Energie dyktujące postępują w zapisie właśnie w ten sposób, stąd sądzę, że zapis taki jest uzasadniony. Wszystkie zamieszczone w pracy rysunki stanowią zeskanowane z oryginału fragmenty książek Nowalskiej, wiele z nich ma być narysowanych jej ręką podczas spisywania tekstów. Wszystkie zestawiłem w wykazie ilustracji na końcu pracy.



komentarze

Przede wszystkim pragnę gorąco podziękować za wybór tematu! To nie łatwa sprawa, mogę pokusić się o stwierdzenie, że jest pan tłumaczem, z polskiego duchowego - ludzi, którzy przekazują treści wypowiedzi ze swojego serca na polski mózgowców analitycznie traktujących sam sposób komunikowania się i rozumowania. To bardzo dużo, dzięki takim opracowaniom ci drudzy dotkną tematu, który dotychczas nie leżał w ich zasięgu. Bardzo dziękuję. Brałam udział w spotkaniu 05.02.2012, kiedy to pan miał swoje 5 minut i bardzo się cieszę, że mogłam posłuchać, chociaż dla mnie nie była to łatwa sprawa, bo większy komfort czuję kiedy komunikacja wychodzi z serca a ten analityczny język wzbudza często moje zniecierpliwienie... ale doceniam i bardzo się cieszę! To dlatego wybrał pan literaturę chalelingową polskojęzyczną. Życzę radosnego życia!

skomentowano: 2012-02-06 07:50:03 przez: Luiza

skomentowano: 2015-10-19 22:54:50 przez: Wanda

skomentowano: 2015-10-19 22:58:03 przez: Wanda

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.