www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Człowiek w teraźniejszości

Człowiek w teraźniejszości

Jak już zostało zaznaczone, teksty publikowane przez E. Nowalską są adresowane do pojedynczego człowieka i dotyczą jego życia i funkcjonowania1. W ich treści na pierwszy plan wysuwają się kwestie istotne w bytowaniu tu i teraz2, czyli m.in. jak odnosić się do siebie i do innych, jakie elementy składają się na jednostkę ludzką, jak postrzegać Świat Energii, jak umierać. Wszystkie wskazówki dawane odbiorcy przez Energie dyktujące mają na celu, zgodnie z pismami Nowalskiej, zapewnienie mu szczęśliwości w doczesności a przede wszystkim w Zaświatach, jednak nie ma to miejsca ze względu na lub dzięki jakiejś istocie boskiej. Można by wręcz postawić tezę, że głównym przesłaniem analizowanych źródeł jest to, iż człowiek ma możliwość swoimi własnymi siłami osiągnąć eminencyjność3 i wolność energetycznej egzystencji na płaszczyźnie astralnej i nikt inny za niego tego nie uczyni.

W niniejszym wprowadzeniu wypada jeszcze zaznaczyć, że obraz człowieka, jaki wyłania się z przekazów Nowalskiej, nie odbiega zasadniczo od głównych idei innych channelingów, jak Ramtha. Biała Księga4 czy książki dyktowane przez Plejadian5: istota ludzka składa się z ciała i wcielonej weń jaźni, która wielokrotnie rodzi się, by zdobywać kolejne doświadczenia i osiągnąć różnie rozumiany stan szczęśliwości. Stanowi to również element światopoglądu Nowej Ery, na który to ruch niemały wpływ miały właśnie różnorodne teksty przekazów astralnych.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Człowiek wobec Świata Energii


Konstrukcja ontyczna człowieka


Kluczowe momenty w życiu człowieka


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.