www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Świat Energii

Świat Energii

Chęć poznania struktury i prawideł funkcjonowania sfery niewidzialnej bywała i pozostaje główną motywacją podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z rzeczywistością niematerialną. Opisy owych struktur i praw są w niektórych przekazach channelingowych, np. Księga Urantii, tematem podstawowym. W przypadku analizowanego przeze mnie systemu filozoficznego Myśli Warszawskiej1, stanowiącego treść książek E. Nowalskiej, zagadnienia dotyczące płaszczyzny duchowej jako takiej sytuują się na dalszym planie; tematem przewodnim tegoż systemu jest nauka o człowieku. Wynika z tego skąpość informacji na temat świata ponadzmysłowego, ich częste nieuporządkowane przedstawianie oraz rozproszenie wśród innych treści:

PRZEKAZY stają się sposobem odkrywania przed ludźmi Świata, w którym My, Energie, Istniejemy. Wiedza o tym Zaświatowym Istnieniu podana została fragmentarycznie. […]

Przeglądając Przekazy, można wyłuskać z nich jej fragmenty2.

Taki stan rzeczy przedstawiony jest jako zamierzony zabieg źródeł przekazów; Energia Jurek pisze:

Pochodzenie podświadomości, energii, ich egzystencje w Zaświatach, role, jakie TAM pełnią – nie są to sprawy przeznaczone dla was3.

Energia dodaje:

Macie wiedzę Serca od Nas otrzymać, a nie fakty, dokumentację4.

I jeszcze Energia Wojtek:

Odróżniłem w niej [wiedzy zawartej w przekazach – A.M.] płaszczyzny niedostępne człowiekowi i niewiele o nich prawiłem5.

Jednakże wiedza o płaszczyźnie astralnej jest konieczna do zrozumienia nauki Energii o człowieku, dlatego też pojawia się na kartach publikacji Nowalskiej. Nie jest przy tym na tyle chaotycznie zaprezentowana, by uniemożliwiało to systematyzację i ujęcie jej w logiczny, spójny wywód.

W analizowanych przeze mnie tekstach sfera niematerialna nosi różne nazwy: Świat Energii, Inny Wymiar6, Zaświat. Często jako określenie całości istnienia, czyli dwóch światów: widzialnego i energetycznego, pojawia się słowo Wszechświat, jednak z pewnym nachyleniem znaczeniowym w stronę Świata Energii7. Nie są to wyrazy nowe, zupełnie obce odbiorcy. Bez względu na to, jakie znaczenie im się nada, każdy słyszał o energii, zaświatach, wymiarach. Energia zwana Jasny tak ujmuje to zagadnienie:

ZAŚWIAT nie jest nowym dla Was słowem. Jest to powszechnie rozumiane słowo. Może nie jest ono do końca zdefiniowane, ale odczuwane jest intuicją i Sercem8.

Czym zatem jest Zaświat? Dalej Energia Jasny:

ZAŚWIAT TO OGROM ZJAWISK ENERGETYCZNYCH ZACHODZĄCYCH W PRZESTRZENIACH PRZEZ MATERIĘ NIEODWIEDZALNYCH. […]

ZAŚWIATEM JEST MIEJSCE SKUPIENIA, ZADUMIANIA, BYTNOŚCI WIBRUJĄCYCH ENERGII, W KTÓREGO PRZESTRZENI POZA NIMI NIE MA NICZEGO WIĘCEJ9.

Ciekawe jest, że istoty dyktujące E. Nowalskiej nie wpisują się w popularną w amerykańskich channelingach tendencję odwoływania się do pochodzenia z innych galaktyk (UFO czy różne inne egzystencje pozaziemskie10) lub rodowodu mitycznego11. Teksty astralne zdają się dostosowywać do umysłowości odbiorców, co jednak wykracza poza temat tej pracy.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Autoprezentacja źródeł przekazów


Energia i materia w ogólności


Zróżnicowanie i funkcjonowanie istot energetycznych


Moralność zaświatowa


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.