www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Człowiek w perspektywie przyszłości » Człowiek wobec siebie samego

Człowiek wobec siebie samego

Zapowiadana przez Energie dyktujące całkowita i nieustanna przemiana nie dotyczy, jak wynika z pism E. Nowalskiej, rzeczywistości zewnętrznej, np. ruchu planet, elektromagnetycznego przeobrażenia się wszechświata czy ingerencji kosmitów45. Ma się ona dokonać wewnątrz pojedynczego człowieka, stąd moim zdaniem tak ogromne zainteresowanie Energii właśnie jego osobistą przemianą. Odmianie winno wg nich ulec nie tylko jego postrzeganie siebie samego i swojego życia, ale również sama jego mentalność. Ma to doprowadzić do odkrycia przez człowieka prawdziwej wiedzy o sobie i zbudowania właściwego w oczach Energii dyktujących życia duchowego.

2.1. Odniesienie człowieka do swojego życia

Życie człowieka stanowi wyjątkową w oczach Energii dyktujących okazję do wzmacniania się i przemieniania. Jednocześnie, jak to analizowałem w punkcie 3.1. drugiego rozdziału, teksty astralne Nowalskiej głoszą reinkarnację pojętą w duchu New Age, czyli jako nieustanną możliwość rozwoju poprzez kolejne wcielenia. Tak zatem nie powinno się tracić żadnej ku temu szansy – nie można, zdaniem Energii zwanej Jasny, marnować przeżywanego aktualnie życia:

[…] im aktywniej [człowiek – A.M.] wchodzi w sytuacje „serwowane” przez życie, tym większe daje Jemu Ono możliwości SPEŁNIENIA SIEBIE.

Czy warto to robić?

Oczywiście. Po to przecież Człowiek Istnieje, by bardzo, coraz bardziej pragnął, tęsknił, osiągał, spełniał się.

Można przeczekać czas życia, stojąc w KĄCIE. Można umierając, czuć bezsens takiego życia i umrzeć, widząc, że miało się SZANSĘ...46

W wielu tekstach można natrafić na zdania czy urywki, które zachęcają czytelnika do tego, by zastanowił się nad sobą i swoim życiem, dbał o nie, przemieniał je i o nie walczył47. Nierzadko jednak człowiek, nie otrzymawszy pomocy lub nie odnalazłszy w sobie dość siły do przezwyciężania trudności, dokonuje aktu samobójstwa. Energia Jurek postrzega je jako wolny wybór, do którego człowiek ma prawo, ale który przynosi katastrofalne konsekwencje:

Wybór jest sprawą wolnej woli każdego z was, a wyborem tym może być nawet samozagłada. Ale jednocześnie zapamiętajcie, że

Nie wolno wam popełnić samobójstwa,

mimo że jest to możliwe do wykonania.

Samobójstwo to krok w ciemności.

Aby powrócić do jasności,

będziesz musiał wrócić na Ziemię

z bagażem „zwiastunów nieba”,

których przeżycie będzie sprawą bardzo trudną.

Zwiastunami nieba są wasze dobre przeżycia w przyszłym życiu – wasze myśli będą jasne wtedy, gdy, pamiętając o samookaleczeniu, odpokutujecie ten czyn48.

Zdaniem Energii Wojtek, samobójstwo to akt rozpaczy człowieka spowodowany przeżyciami; jednocześnie też akt tchórzostwa wobec próby życia. Samobójca, już jako uwolniona z ciała Energia, ma wg niego doświadczać w Zaświatach czegoś, co on sam określa jako „odsunięcie się od drugiego człowieka”, co ma oznaczać niechęć Energii zaświatowych do tej, która odebrała sobie ziemskie życie49. Twierdzi on, że stan prowadzący do targnięcia się na swoje życie, jako skutek jego przebiegu, wynika z przedurodzeniowych decyzji danej Energii50. Dodaje też, że każde nieszczęście należy traktować jako okazję do przemiany, zastanawiać się nad sobą i odkrywać miłość, a nie „z życia tego w taki sposób rezygnować”51.

Temat samobójstwa poruszany jest jeszcze w dwóch książkach Nowalskiej: Epoka Serca oraz w zbiorze listów do czasopisma Gwiazdy mówią pt. Przystanki Życia. W pierwszej z nich Energia W.T. przedstawia swoje zdanie odnośnie do granic wolności człowieka. Twierdzi, że może on w nieuświadomiony sposób, na poziomie energetycznym, podjąć decyzję o śmierci ciała. Taka osoba nie dokonuje czynnego samobójstwa, lecz to jej Energia pragnie ujść z ciała. Taki człowiek, zdaniem W.T., szybko umiera, przeważnie na jakąś nieuleczalną chorobę. Skutkuje to jednak tym, że „idąc Tam Wysoko, jest potępieńcem”52. Ogólnie Energie dyktujące zdecydowanie negatywnie oceniają akt samobójstwa. W tekstach zawartych w książce Przystanki Życia określane jest ono jako przeniesienie cierpień gdzie indziej, a nie ich skrócenie oraz najgorsza z możliwych dróg pożegnania się z ciałem53.

Jak twierdzą Energie dyktujące, człowiek jest wolny. Jego wolność polega, zdaniem Energii zwanej Jasny, „na uważaniu, że może Energia wszystko, a więc na umiejętności pokonywania Materii i swojej Niemocy”54:

WOLNOŚCIĄ jest możliwość czynienia

wszystkiego i wszędzie ZGODNIE z

WŁASNĄ NATURĄ, a więc z poziomem

Własnej Barwy, Wibracji, umiejętności.

Im wyższej jesteś wibracji, tym więcej umiesz i możesz.

[…]

Na poczucie Wolności składa się wiele elementów:

Wolność człowieka nie jest, zgodnie z tekstem, stanem, który zaistnieje nagle w pełni, lecz będzie się on kształtował wraz z rozwojem ludzkości:

Będzie to rozwój wolności rozumianej jako odrywanie siebie od materii i od myślowych naleciałości.

WOLNOŚCIĄ jest stan uważania siebie za wartość najwyższą, a co za tym idzie, konsekwentne respektowanie jej wobec siebie i innych ludzi56.

Absolutna wolność człowieka głoszona przez Energie dyktujące nie stanowi jednak całkowitej samowoli, czego wyraz widzę w powyżej opisywanej niechęci do aktów samobójczych, ale jest zdolnością do uwalniania swojej autentycznej natury, która zawsze, jak twierdzą Energie, jest dobra; wszystkie złe czyny ostatecznie są sprzeczne z jego wnętrzem57.

Tak zatem z wolności w systemie Myśli Warszawskiej wynika odpowiedzialność człowieka. Energia Pan tak określa to ostatnie pojęcie:

To On ponosić będzie odpowiedzialność za czyny, za swoje zachowania, wybory i wędrówki z Ziemi do Nieba. I nikt Mu nie powie czy dobrze, czy niesłusznie robi, bo to Jego zadaniem jest doświadczenie i spożywanie przez siebie upieczonego Chleba58.

Dość obszernie tzw. obowiązki człowieka wobec siebie są opisywanie przez Energię Nestor59. Syntetycznie można je ująć w trzech punktach:

Zdaniem Energii Pan, człowiek nie przemieni się ot tak, sam z siebie; konieczna jest tu przede wszystkim praca jego samego, w mniejszym stopniu – Energii zaświatowych62. Proces przemiany Energia ta opisuje w metaforyczny sposób, przedstawiając wizję trzech etapów odmiany życia63:

Cały fragment kończy się następująco:

Mając te wszystkie uwagi na względzie, każdy MA OBOWIĄZEK wobec SIEBIE zapytać się

CZY CHCE COŚ ZROBIĆ

DLA SIEBIE?64

Jak twierdzi Energia Jurek, człowiek powinien bezwzględnie dbać o swoją wewnętrzną harmonię tego, co w nim „wieczne” z tym, co materialne:

Osiągnąć system SAMEGO SIEBIE? Jaki system?

[…]

Osiągnąć system Samego Siebie to znaczy OSIĄGNĄĆ SIEBIE WIECZNEGO (tego istniejącego wiecznie) w tym, co OSIĄGANE jest w życiu materii65.

Dalej podaje on pięć „zasad pokonywania dysonansów wewnątrz siebie samego”. Sprowadzają się one do tego, że należy się zastanawiać nad swoimi myślami oraz że działania człowieka mają wymiar tak materialny, jak i energetyczny, co wpływa na funkcjonowanie całego wszechświata:

1. Zawierane w myślach elementy myślenia powodują otwieranie poszukiwań wyjścia organizmu ze stanu zagrożenia.

2. Ocenianie siebie i innych w kategoriach ziemskich praw Jest Z PUNKTU WIDZENIA Bytu Wszechświata Bezużyteczne, bo Ocena Jest Myśleniem burzącym harmonię człowieka.

3. Ocenianie wielkich osiągnięć kultury, myśli ludzkiej itp. OCENIANE być powinno w sferze ODDZIAŁYWANIA pozytywnego na system energetyczny OTOCZENIA.

[…]

4. Zachwiana wasza wewnętrzna równowaga nasila się, a co za tym idzie, budzi GNIEW OTOCZENIA. Jest kumulowana i odbierana przez CAŁOKSZTAŁT tego, co Jest TOBĄ.

5. Wasze wiry energetyczne samoistnie odbierają energie ziemskich promieniowań. Jeśli jest ta energia wirem zgodnym z wirowaniem waszym, to wtedy następuje jej wtórne wzmacnianie66.

Wolność i odpowiedzialność wypływa w tekstach Myśli Warszawskiej z absolutnej indywidualności człowieka i jego autonomii wobec innych, co szerzej zanalizuję w punkcie 3.1. niniejszego rozdziału. Stawianie na pierwszym miejscu siebie samego, a nie „idei”, gwarantuje, zdaniem Energii Nestor, to, że człowiek skupia większość swoich sił na wewnętrznej przemianie – nie na rzeczach zewnętrznych, często nieprawdziwych i nie odzwierciedlających jego natury67. Człowiek bowiem, wg Energii dyktujących, powinien żyć w prawdzie i zgodzie ze swoim wnętrzem. Tylko postępowanie „zgodne z autentyczną twoją prawdą”, namysł nad swoimi czynami i uczuciami oraz ich ewentualna weryfikacja mogą, jak pisze Energia zwana Jasny, doprowadzić do wewnętrznej przemiany68. Ma to mieć swoja podstawę w tym, że każdy zna najpełniej tylko siebie i sam czuje, co dla niego jest najodpowiedniejsze. Stąd najlepszym przewodnikiem i najwyższym autorytetem pozostaje każdy sam dla siebie69.

Według Energii Wojtek, człowiek winien dokonywać wyborów „Sercem”, co w analizowanych tekstach oznacza wewnętrzne, spontaniczne formy odczuwania70. Nie jest to jednak, jak pisze Energia, łatwe. Poprzez przebywanie w nieodpowiednim, sprzecznym z naszym wnętrzem środowisku siła do „kierowania się Sercem”, co moim zdaniem oznacza opisane w poprzednim akapicie życie w zgodzie z własną naturą, może osłabnąć, co miałoby negatywny wpływ na rozwój człowieka71. Ta sama Energia dokonuje również podziału ludzi na dwie grupy ze względu na ich stosunek do własnego życia: stan pierwszej nazywa „zaistnieniem”, drugi – „zanikaniem”. Jest to, moim zdaniem, kolejna metafora analizowanego w niniejszym punkcie zagadnienia: myśli własne a myśli cudze:

ZAISTNIEĆ to wzbić się ponad własne wyobrażenie o sobie, ponad standard myślenia innych ludzi, ponad ich pojmowanie ludzkiej rzeczywistości...

[…]

Zaistnieją […] osoby, dla których bezduszność jest ujmą, a ogołacanie siebie z istoty Człowieczeństwa rzeczą niewykonalną.

[…]

Zanikaniem Człowieka nazwę pokazywanie światu „szaleństwa” zachowań swoich, a potem w cichości ducha opłakiwanie tego, co się przez takie zachowanie w sobie utraciło72.

Energia wcielona w materię, poprzez realizację swoich przedurodzeniowych planów i podejmowanie decyzji w „sytuacjach kontrowersyjnych”, wystawia siebie, zdaniem Energii zwanej Jasny, na próbę, by obronić wartości, które ma w sobie zapisane. Dokonywać ma też jednocześnie oceny i wartościowania swojego życia w perspektywie wszechświata, zdobywając coraz głębszą wiedzę o sobie73.

Podsumowując niniejszy punkt, powiedzieć należy, że zdaniem Energii dyktujących „nadrzędnym obowiązkiem Człowieka jest żyć, po prostu żyć”74. Powinno być to zarazem życie świadome i wolne od wpływów zewnętrznych. Tylko takie odniesienie do siebie samego może, wg channelingów E. Nowalskiej, stymulować rozwój człowieka, co urasta w tych tekstach do wartości najwyższej. Największą winą człowieka, wg Energii Jurek, jest uciekanie od Istnienia, od życia75. Złe w jego oczach są również materializm, nastawienie wyłącznie na zysk finansowy oraz skrajny egoizm, gdyż najwyraźniej głoszony przez Energie indywidualizm ma polegać na bronieniu siebie a nie narzucaniu innym swojej wizji, co pozostaje w zgodzie z prezentowaną w książkach Nowalskiej zasadą wolnostojeństwa76.

2.2. Przemiana myślenia

Myślenie – wewnętrzny, indywidualny proces dokonujący się w umyśle człowieka – jest postrzegane przez Energie dyktujące jako sfera, od której ma się rozpocząć przemiana tak pojedynczego człowieka, jak i całej ludzkości77. Stąd według mnie wynika tak wielka waga przywiązywana przez nie do wolności i samodzielności w myśleniu. Energia twierdzi, że żadne prądy czy kierunki intelektualne w dłuższej perspektywie czasowej nie służą człowiekowi, gdyż ludzie się przemieniają, a szkoły filozoficzne w zasadzie pozostają niezmienione. „Prądy te stają się kultem, a nie myślą”78. Jego zdaniem marzeniem człowieka jest wiara w taką szkołę, która zawsze będzie mu odpowiadała, jednak to nie jest możliwe. „Dlatego tak wielki nacisk kładziemy w Naszych tekstach na samodzielne myślenie ludzi”79.

Na temat wolności w myśleniu wypowiadają się dwie Energie. Wojtek uważa, że podstawowym czynnikiem krępującym wolne myśli jest strach ludzi przed czymkolwiek, co jest nowe, indywidualne, odrębne, co nie pasuje do ogólnie przyjętych schematów:

Myśli wolne zawsze budziły w ludziach lęk. W ich czarno-białej wizji świata myśli pochodziły bowiem albo od ANIOŁA, albo od DIABŁA, były albo dobre, albo złe. I nie było już miejsca na myśli normalne: trochę dobre, trochę złe80.

Szerzej o wolności pisze Energia Nestor. Najpierw powtarza powyższe twierdzenie Energii o ciągłej przemianie myśli i poglądów, potem definiuje wolność i określa, co ją ogranicza. Na koniec fragmentu dokonuje podziału ludzi na tych, którzy chcą decydować o innych i pozwalają innym na decydowanie o sobie, oraz na twórców własnej wolności81:

Co nazwać można Wolnością?

TO STAN WEWNĘTRZNEGO PRZEKONANIA, że Istnienie zależy ODE MNIE W KAŻDEJ CHWILI, że bardziej decydentem jestem, niźli decyzje MNIE do czegoś OBLIGUJĄ.

Cóż Wolność ograniczyło? Materia W nikłym zakresie. Psychika innych ludzi i Ich wpływ na Ciebie? TAK82.

Na wielu miejscach publikacji Nowalskiej znaleźć można przeciwstawienie nowego, preferowanego przez Energie dyktujące sposobu myślenia tzw. myśleniu materialnemu, staremu. Wyrażają to szczególnie Energie Jurek, W.T. oraz Pan:

[…] myślenie materialne jest ważne, ale nic po nim w świecie duchowym, w moim świecie. Wielka to trudność myśleć niematerialnie, ale nie jest to przecież niemożliwe. W egzystencji ziemskiej możliwe jest połączenie ze sobą myśli, działań materialnych z niematerialnymi83.

Jeśli ludzie nie zmienią się, to nie poradzą sobie. Między innymi dlatego, że zbyt PRZYWIĄZANIE są do drobnostek, do detali. To one absorbują Ich UMYSŁ i SERCE. […] Uważanie DROBIAZGÓW ZA DRAMAT SWOJEGO ISTNIENIA JEST KAMIENIEM RZUCONYM SOBIE SAMEMU POD NOGI.

PRAWDA BARDZIEJ GLOBALNEJ

WIZJI SIEBIE, uwolni ludzi od widzenia

siebie poprzez owe DROBIAZGI84.

Wielka wiara w siebie niknie pod naporem praw materii, pod naporem Myślenia Zachowawczego. Pokazać trzeba sobie i innym, że PRZYSZŁA PORA ZMIAN85.

Zgodnie z analizowanymi tekstami astralnymi, „przemyślenia są jedynie Bramą prowadzącą Człowieka ku przeciwdziałaniu nieciekawej wizji przyszłości”86. Wolne myśli zatem mają stanowić, jak to już w pierwszym zdaniu niniejszego punktu zaznaczyłem, początek głębokich wewnętrznych przemian ludzkości87 i mają prowadzić ku lepszej przyszłości88. Ma tego dokonać człowiek poprzez świadomą realizację swoich wolnych myśli89 oraz samodzielne podejmowanie decyzji90. Energia Mesto podaje trzy etapy „rewolucji w myśleniu”91:

1. zanik obecnych ograniczających człowieka wartości

2. chaos spowodowany przez nowe wartości

3. agresja międzyludzka

Dopiero po przebyciu licznych konfliktów i wojen ludzkość osiągnie „[...] poziom wibracji pozwalający człowiekowi poczuć się panem nauczyciela, czyli materii”92. Wtedy dopiero nowy sposób myślenia ma trwale uleć przemianie.

2.3. Wiedza o sobie samym

Poznanie samego siebie stanowi, zdaniem Energii dyktujących, obok zmiany sposobu myślenia, jeden z filarów przemiany człowieka jako takiej93. Najszerzej kwestia ta została opisana w tekście Energii zwanej Jasny. Uważa on, że „życie nie polega na kreowaniu świata, widzeniu jego osiągnięć, ale na Wiedzy o sobie, o sile istotności swojej”94. Dalej twierdzi, że większość ludzkich potrzeb może być zaspokojona dzięki poznaniu wiedzy o sobie samym. Zdobycie jej ma być „wejściem w Epokę Wiedzy Wolnościowej”95. Jasny przekazuje, że człowiek obecnie prawie nic o sobie nie wie. Jedynie poprzez wgląd w wewnętrzne przyczyny zachowania się w konkretnych sytuacjach może, jego zdaniem, przybliżyć człowieka do wiedzy o sobie96. Dodaje też, że wiedza, o której mówi, nie jest w pełni tożsama z wiedzą psychologiczną, ponieważ ta pierwsza nie jest ingerencją w człowieka, ani nie posiada wyłącznie waloru terapeutycznego97.

Powiązanie wiedzy o sobie z psychologią widać w tekście Energii Jurek. Uważa on, że wiedzę tę można uzyskać dzięki wglądowi we własne procesy myślowe, a jako przykład podaje „autoanalizę”98, co moim zdaniem ma oznaczać jakąś formę autopsychoterapii. Obszerniej zagadnienie to omawia w toku dalszego wywodu:

Autoanaliza to patrzenie na samego siebie ze swego obecnego i dawnego punktu widzenia […] Twoja podświadomość jest Twoim nauczycielem, lekarzem i uzdrowicielem. Ona – tzn. Ty sam – jest w stanie pomóc Ci, jeśli będziesz tego bardzo pragnął. […]

Jesteś w stanie to wykonać, ponieważ jesteś w stanie realizować samego siebie poprzez bycie wraz z innymi w tym miejscu i w tym czasie. Jesteś w stanie poznawać samego siebie, ponieważ poznawanie jest drogą, którą kroczy LUDZKOŚĆ99.

Zdaniem Energii dyktujących, nie tylko intelektualny wgląd w siebie stanowi drogę zdobycia wiedzy o sobie. Energia Wojtek twierdzi, że człowiek jest w stanie wiele się nauczyć, obserwując świat przyrody i odnosząc do siebie prawidłowości w nim dostrzeżone100. Jeśli chodzi natomiast o jego opinię na temat takich praktyk psychodelicznych, jak hipnoza, czy zażywanie narkotyków, to jest ona zdecydowanie negatywna:

Jestem przeciwny wywoływaniu wspomnień z poprzednich wcieleń za pomocą hipnozy, a to dlatego, że nie po to macie w sobie – jako świadomość – tę wiedzę zablokowaną, żeby to zmieniać. […]

Jestem upoważniony do tego, aby z całą mocą powiedzieć, że WIEDZA, JAKĄ przekazuje CZŁOWIEK OTWARTY W WYNIKU HIPNOZY, JEST WIEDZĄ MĄDRĄ, a zatem PRAWDZIWĄ. Ale muszę przy tym zaznaczyć, że nawet w hipnozie NIE JESTEŚCIE W STANIE DOTRZEĆ DO TYCH POKŁADÓW PODŚWIADOMOŚCIOWYCH , w których KRYJE SIĘ NAJWIĘKSZA WIEDZA101.

[…] STOSUJĄC TEGO RODZAJU ŚRODKI [narkotyki – A.M.], stajecie się jedynie WIELKIMI WARIATAMI. Stosowanie tych środków jest atakiem wymierzonym w samą istotę człowieczeństwa. […] JESTEM TEMU ZDECYDOWANIE PRZECIWNY102.

Energia Maria w swoim tekście podkreśla wartość snu jako momentu bardzo wartościowego:

Sen zawsze uwalnia Was od wiedzy, jaka ma być, podsuwając wizję, jak jest. Poznanie tego puntu, to nic innego, jak samouzdrowienie ze stanu swego uwięzienia103.

Energie dyktujące często zachęcają czytelnika do kontemplacji swoich emocji i zastanawiania się nad ich znaczeniem. Odnosi się to również do poznawania samego siebie i coraz lepszego rozumienia zdobywanej wiedzy104.

2.4. Życie wewnętrzne człowieka

Zagadnienie duchowości człowieka, czyli jego życia wewnętrznego, jest tematem poruszanym przez wszystkie publikacje E. Nowalskiej. Książki od Tajemnic Świata Energii aż do wydawanych obecnie są prawie w całości poświęcone tej kwestii. Ze względu na ich poetycki, niekonkretny charakter trudno dokonać ich jasnej systematyzacji. Ich celem jest zapewne, jak to już ustaliłem w punkcie 1.2. pierwszego rozdziału, bardziej wzbudzenie emocji, by stymulować rozwój wewnętrzny czytelników, niż intelektualne jego opisywanie. Informacje tego ostatniego gatunku znajdują się natomiast w publikacjach wcześniejszych. Duchowość człowieka jest zdaniem Energii dyktujących sferą najważniejszą, ponieważ z niej ma wynikać tak jego odniesienie do swojego życia, jak i do innych:

Na poziomie pojedynczego Człowieka jakim może być świat duchowy? To Człowieka płaszczyzna odbierania i dawania Serca. To wielka gałąź, z której wyrastają odnogi widzenia i poznawania świata. Ona jednak jest stała i niezmienna, stanowi podporę, podstawę Jego poszukiwań105.

Odnośnie do obecnej kondycji duchowej człowieka Energie dyktujące poddają krytyce sytuacje i stany wynikające ich zdaniem z lęku ludzi przed światem zewnętrznym:

CO TAKIEGO ZŁEGO JEST W WASZYM ŻYCIU DUCHOWYM? – Zakłamanie ludzi wobec siebie. Nadmierny wpływ, jaki wywiera na was od wewnątrz doktryna, która zawiera w sobie zwykłe zaprzeczanie prawdy o początkach i ostatecznym celu (sensie) życia LUDZI. Złe jest również wasze bytowanie w sobie samych – to, że ludzie mówią o sobie tylko tyle, ile się mówić nie boją. Oznacza to bowiem, że jest w was lęk przed ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM – A TO, CO JEST LĘKIEM, NIE JEST WOLNOŚCIĄ106.

W wartościach DUCHOWOŚCI ludzie mają ogromny chaos. Zanim ludzie zaczęli rozumieć zarysy swojej egzystencji, już chcieli uczyć się Wyższych Uczuć. Chcieli, wiedząc, że wiele od Nich zależy, wierzyć jednocześnie, że SĄ SIŁY, MOCE, POTĘGI PANUJĄCE NAD NIMI, DAN ICH ŚWIATEM, które O WIELE WIĘCEJ WIEDZĄ ROZUMIEJĄ OD NICH107.

Polega on, [rozwój duchowy – A.M.] jak obserwuję, NA ODDALANIU SIĘ OD SPRAW MATERII NA RZECZ SPRAW PEŁNYCH DUCHOWOŚCI.

Wizerunkiem tak pojmowanej duchowości jest Człowiek, który wyzbywszy się potrzeb materii, sławi wewnętrzną siłą swego JA pieśń o pięknie ENERGII. […]

Czy da on radę trafić do tych, którzy uwiązani sprawami materii, widzą w związku z nią drogę do rozwoju swojej indywidualności? […]

Nie widzę takiej możliwości108.

Teoria, że dowodem na rozwój duchowy człowieka jest jego wybujałość myślowa i nastawienie na wartości intelektualne, jest błędna. Miarą rozwoju duchowego jest żywotność duszy, a nie rozumność w sensie wysoko rozwiniętego cielesnego mózgu109.

Reasumując, niewłaściwe wg Energii dyktujących w ludzkiej duchowości są110:

Prawdziwą duchowością nie jest również, jak pisze Energia Pan, stykanie się i „dotykanie” sytuacji pięknych i pełnych miłości do świata i ludzi. Jest nią, jego zdaniem, „poczucie jej w sobie na stałe”113.

W kwestii medytacji zdania Energii dyktujących są podzielone. Energia Wojtek jest jej zdecydowanie przeciwna:

Jestem absolutnie przeciwny tego typu ćwiczeniom jak medytacja. […] Uważam, że tego typu ćwiczenia umysłu są może i dobre, ale jedynie dla ludzi, którzy nie mają do zrealizowania w swoim realnym życiu żadnego konkretnego celu. Bo ćwiczenia umysłu dla samego tylko ćwiczenia to sztuka dla sztuki114.

Tak zdecydowanie negatywnego stanowiska nie prezentuje Energia Maria. Nie tylko nie potępia medytacji, lecz nawet przedstawia „techniki sterowania oddechem”115:

Moi poprzednicy nie namawiali do medytacji ogółu ludzi. Jest ona bowiem wskazana dla tych, którzy wiedzą, że mają Przewodnika Duchowego lub szukają wśród ludzi przywódcy duchowego116.

Jej zdaniem mantra ma za zadanie skupić energię człowieka w jedną wiązkę wibracyjną. Każdy powinien sam ją sobie wybrać. Nie należy, wg niej, śpiewać dźwięku OM, gdyż utożsamia to człowieka z wszechświatem, a ma on żyć tu i teraz. Krytykuje też twierdzenie, jakoby ujawnienie swojej mantry pozbawiało jej mocy, nazywa to zabobonem. Jest przeciwna zbiorowemu uprawianiu medytacji, ponieważ ma to spłycać jej wartość117.

Jak zatem winno, zdaniem Energii dyktujących, wyglądać prawidłowe życie wewnętrzne człowieka? Energia Pan:

Nie uważam, aby tzw. duchowość

mogła rozwijać się w oderwaniu od

osiągniętego Tu i Teraz przez ludzi

poziomu życia.

Nie uważam, aby udogodnienia

życia stworzone przez Człowieka

mogły być przez Niego

Dziś i w Przyszłości pominięte.

Nie uważam, że rozwój duchowości

może w następnym tysiącleciu

iść Drogami udeptanymi do tej pory

wiekami ludzkich doświadczeń118.

Opowiadamy się zatem za:

związkiem duchowości z Materialnym Światem,

myśleniem ODWAŻNYM, ale bliskim realności,

skupianiem się na przeżywaniu swego Świata i siebie,

a nie na odgradzaniu się DUCHOWOWŚCI od Niego119.

Z powyższych cytatów wynika, że zasadniczym rysem duchowości wg Energii dyktujących jest jej związek z codziennym życiem w materii120. Łączy się z tym kolejna cecha, mianowicie podkreślana przez Energie wartość zwykłych, subtelnych uczuć człowieka oraz emocji towarzyszących wykonywanej pracy; ma się liczyć nie praca sama w sobie, lecz jej skutki i uczucia przeżywane przez wykonywającego ją człowieka121.

Duchowość jest rozumiana przez Energię zwaną Jasny jako pewien proces rozwoju wewnętrznego:

W płaszczyźnie duchowości jest to proces kontaktowania się coraz głębszego z tzw. Innością, z Barwami Uczuć, ze światem Dobra, z Bielą, z Jasnością122.

Wymienia dalej etapy tego rozwoju:

Prawdziwym wyjątkiem125 i, sądzę, syntezą poglądów Energii dyktujących na temat życia człowieka w ogóle jest tekst pt. Filozofia Istnienia. Składa się on z dwunastu punktów, w oryginale każdy opatrzony został krótkim komentarzem, jednak zasadniczo nie wnoszą one nic nowego do analizowanego przeze mnie materiału, zatem nie będę ich cytował ani streszczał. Uważam też, że tekst Filozofii stanowi swego rodzaju podsumowanie niniejszego punktu i sam nie wymaga moich komentarzy, biorąc pod uwagę to, co dotychczas w mojej pracy ustaliłem:

FILOZOFIA ISTNIENIA

1. Ważny jestem ja.

2. Kocham, bo BARWĄ Mego JA jest myśl pełna Dobra.

3. Żyję do końca Mej materii, ale i potem, gdy kończy się zewnętrzny świat.

4. Znakiem Mego Istnienia jest Barwa Energii, bo Energia to JA.

5. Wibracja Moja ulega wzmocnieniu w wyniku przeżywania uczuć, doznań swego Istnienia.

6. Wiedza Moja jest ułomna, bo prawdziwy świat to myśl bez obciążenia materii.

7. Wiele widzę, ale nie widzę innych płaszczyzn, co wcale nie znaczy, że ich nie ma.

8. Wielu żyjących ludzi wypacza swoje Istnienie, są dobrzy, ale uparci. Myślą, że siebie nie warto zmieniać, tylko świat.

9. Wartościami materii naznaczone jest życie Człowieka. Jego Istnienia nie ma prawa zdominować materia, ona wspomagać ma tylko Jego wewnętrzny świat.

10. Wspaniałe jest to, że Jestem sobą i mogę poprzez materię zmieniać się, odczuwać drugiego Człowieka. To znaczy wiele i znakiem jest Mego Tu Istnienia, niczego poza nim więcej.

11. Zawsze chcę być sobą, nie w sposób bezmyślny, naśladując zachowanie, rozum- ność, wiedzę drugiego Człowieka.

12. Dbam o swoją siłę, a jest nią Wiara, że Jestem Dobrym i Mądrym Człowiekiem126.komentarze

skomentowano: 2015-09-24 10:00:58 przez:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.