www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Świat Energii » Autoprezentacja źródeł przekazów

Autoprezentacja źródeł przekazów

Wszystkie dotychczas wydane przez E. Nowalską książki pozostają ze sobą powiązane tematycznie i korespondują co do treści. Występują w nich wręcz odwołania do poprzednich publikacji12. Tworzą całość nazywaną w przekazach Myślą Warszawską13. Przekazy nie są tekstami bezosobowymi, przekazującymi treści obiektywnie i beznamiętnie. Przeciwnie, Energie dyktujące, choć nie odsłaniają pełnej wiedzy o sobie, to przybierają, co wyraźnie zaznaczają, na użytek ludzi imiona, nie kryją tego, kim są, piszą o swoich emocjach, przeszłych doświadczeniach i obecnych motywach działania. Swoje wywody przeplatają również refleksjami dotyczącymi samych przekazów: ich formy, czasu i miejsca spisywania, zakresu treściowego oraz recepcji idei w nich zawartych.

1.1. Autoidentyfikacja Energii dyktujących

Zdecydowana większość tekstów Nowalskiej nosi podpis Energii, która ma uchodzić za autora, istnieją również przekazy bezimienne. W takiej sytuacji albo sama channel stosuje jakieś własne określenia, jak w przypadku źródła książki Zanim przyjdzie Jutro noszącego nadane mu miano Jasny, albo pozostawia tekst niesygnowany. Nazwy Energii dyktujących to imiona męskie lub żeńskie, zdarzają się też słowa pospolite lub zupełnie niezrozumiałe, inicjały oraz znaki podobne nieznacznie do cyfr lub liter alfabetu. Poniższa tabela stanowi zestawienie określeń, pod którymi Energie dyktujące występują, wraz z książkami, które mają być przez nie skomponowane i przekazane za pośrednictwem E. Nowalskiej (określiłem także na podstawie form gramatycznych, tam gdzie było to możliwe, płeć, gdyż ze względu na osobisty charakter wypowiedzi taka informacja może mieć pewne znaczenie interpretacyjne):

Imię Deklarowana płeć Źródło lub współźródło publikacji
Jurek męska Prawda odkrywana na nowo; Ten i Tamten Świat
Wojtek męska Ziemia w oczach Zaświatów, Epoka Serca, Siła Wibracji; Tajemnice Świata Energii, Ten i Tamten Świat, Złota Nić
Maria żeńska Opowieść o przemienianiu się; Tajemnice Świata Energii, Ten i Tamten Świat, Złota Nić
[bez imienia, podpisująca się symbolem] męska Zakazane poglądy?; Ten i Tamten Świat
[bez imienia,

E. Nowalska nadała mu imię

Jasny]

męska Zanim przyjdzie Jutro
P.Z. żeńska Przedmowa I do Epoka Serca
W.T. żeńska Epoka Serca; Tajemnice Świata Energii, Ten i Tamten Świat
Nestor męska Być zawsze; Tajemnice Świata Energii, Ten i Tamten Świat, Złota Nić
Mesto męska Posłowie do Być zawsze; Tajemnice Świata Energii
Pan męska Przyjaciele Świata; Tajemnice Świata Energii, Ten i Tamten Świat, Złota Nić
Wysłannik męska Tajemnice Świata Energii
Memereczek męska Ten i Tamten Świat, Złota Nić
Jakub męska Ten i Tamten Świat
Janusz męska Ten i Tamten Świat, Złota Nić
Baraban [trudno
określić]
Ten i Tamten Świat
Zebu [trudno
określić]
Ten i Tamten Świat, Złota Nić
[bez imienia] męska Ten i Tamten Świat
[bez imienia] żeńska Ten i Tamten Świat
Żarna żeńska Ten i Tamten Świat, Złota Nić
[bez imienia] żeńska Ten i Tamten Świat
Kajakawa męska Ten i Tamten Świat
Kiara żeńska Ten i Tamten Świat
Magdalena żeńska Złota Nić
Zakonnik męska Złota Nić
Inspiracja [trudno
określić]
Złota Nić
Masaj męska Złota Nić
Życie żeńska Złota Nić
Przyjaciel męska Złota Nić

W powyższej tabeli wyróżniłem tytuły książek stanowiących zwarty tekst jednej Energii, reszta stanowi zbiory krótszych przekazów. Jak widać, pierwszych dziesięć Energii (do Pana) miało dyktować Nowalskiej zwarte publikacje: od Prawdy odkrywanej na nowo do Siły Wibracji. Podpisy tych Energii widnieją również pod niektórymi tekstami powstałymi później, a publikowanymi średnio raz do roku wraz z innymi przekazami w formie wyboru channelingów autorki. Dotychczas wydano ich pięć. Kwestia autorstwa pozycji Przystanki Życia pozostaje niemożliwa do rozwiązania ze względu na to, że stanowi ona zbiór anonimowych odpowiedzi Energii na listy czytelników czasopisma „Gwiazdy mówią”14.

Pisma Nowalskiej ukazują Energie dyktujące jako niewiele piszące o sobie, jednak skąpość materiału nie uniemożliwia jego systematyzacji. Zasadniczy podział dotyczy charakteru wypowiedzi. Są to teksty: a) osobiste, zawierające m.in. informacje o istnieniu i aktywności ich źródła na płaszczyźnie Świata Energii oraz o przeszłych doświadczeniach, b) teksty traktujące o aktualnej misji danej Energii względem ludzi i świata.

Przedmiotem moich dociekań będą teraz ogólne wypowiedzi Energii dyktujących dotyczące ich misji. Są zatem wg Energii Jurek dwa powody kontaktu Energii z człowiekiem: a) miłość Energii do niego15, b) brak w człowieku wiedzy na tematy poruszane w przekazach16. Celem zaś misji jest odbudowa zaburzonego systemu energetycznego wszechświata17. Zdaniem Energii Maria, wiara Energii w to, że można przekonać człowieka do tego, iż to on sam jest w stanie być dla siebie autorytetem, co stanowi jeden z istotnych elementów treści przekazów, ugruntowało je w decyzji nawiązania kontaktu18. Misja Energii Zaświatowych jawi się zgodnie z wypowiedziami Energii zwanej Jasny w dwóch aspektach: a) zapoznawania ludzi z wiedzą19, b) zaznajamiania ich z emocjami, jakich mogą w życiu doświadczyć20. Jasny dodaje, że dokonywanie channelingów jest obowiązkiem Energii względem ludzi21.

Po przytoczeniu ogólnych wypowiedzi Energii dyktujących dokonam teraz szczegółowej analizy tego, co każda z nich przekazuje o sobie w dwóch wcześniej wymienionych obszarach, czyli osobistym i dotyczącym misji.

Energia uchodząca za źródło pierwszej publikacji E. Nowalskiej nosi imię Jurek; jej teksty znaleźć można również w książkach Ten i Tamten Świat oraz Gdy dotykasz Nieba... . Energia ta twierdzi, że obecnie zbliża się do finału rozwoju duchowego. Trwał on miliardy lat, a jego kresem jest stan absolutnego zbawienia22. Jurek jest Energią, która wielokrotnie wcielała się w materię23, obecnie bytuje w stanie wolności poza Ziemią24. Swoje życia ocenia jako przeciętne i poddane wpływom innych ludzi. Twierdzi też, że jedno z nich, wg tekstu bliskie współczesności25, było osobiście nieszczęśliwe z powodu tego, że próbował on przeciwstawiać się temu, co zaplanował sobie w momencie przed wcieleniem26.

W krótkim przekazie znajdującym się w książce Ten i Tamten Świat precyzuje, o jaki nieszczęśliwy plan chodzi. Otóż był jako dziecko poważnie chory, co powodowało utrudnione kontakty z otoczeniem. Miał również kłopoty w relacjach z rodzicami – czuł się odrzucony i niekochany. Momentem dla niego przełomowym był fakt zakochania się27. Odnalazł wtedy sens życia i, mimo że wcześniej był zależny od innych i wspierał się na silniejszych od siebie, to udało mu się jednak „przekroczyć próg samego siebie”28. Od tego mniej więcej czasu, choć samego momentu Jurek wyraźnie nie zaznacza, zaczął „odważnie wchodzić w życie”, „brać je mocno”, „pokochał je” i najwyraźniej w ten sposób wszedł na drogę rozwoju29.

Zgodnie z tekstem astralnym Jurek zmarł przed ukończeniem lat 50. Twierdzi, że w momencie po śmierci spotkał Energie swoich rodziców. Pomimo krzywd, jakich miał od nich doznać, wybaczył im i obecnie uważa, że gdyby mógł, to i tak nie chciałby nic zmienić w swoich relacjach z nimi, gdyż bycie samotnym dało mu ogromne wzmocnienie energetyczne30.

W kwestii swojego posłannictwa obecnie względem ludzi Energia Jurek pisze, że „wypowiedziane przeze mnie słowa staną się dla wielu z was kierunkowskazem na przyszłość”31. Jego myśli mają również „zablokować w Was smutek życia szarego”32 oraz uzmysłowić człowiekowi, że najważniejszy jest on sam i nic nie może być ważniejsze od niego33. Dodaje, że „znaczycie dla mnie więcej niźli bym chciał powiedzieć”34. Cykl Nowalskiej rozpoczął się przekazem właśnie od Jurka z tego powodu, że jego ostatnie wcielenie było najbliższe czasom współczesnym35.

Druga Energia, której wypowiedzi zanalizuję, przyjęła imię Wojtek. Jest ona, zgodnie z tekstem książek E. Nowalskiej autorem dwóch jej publikacji: Ziemia w oczach Zaświatów i Siła Wibracji oraz współautorem Epoki Serca. Przemawiając z perspektywy „Wszechświata”, twierdzi, że jest teraz potężną Energią, ale zdecydowanie odradza czytelnikom tekstów astralnych jakichkolwiek skojarzeń z istotami boskimi36. Jako Wielka Energia, absolutnie zbawiona37 i posiadająca dar jasnowidzenia38, wie o sobie wszystko, wie również, kim będzie w przyszłości39.

Wojtek raz jedyny miał żyć jako człowiek – mężczyzna, a miało to być dawno temu40; nie ma zamiaru rodzić się ponownie41. Swoje ziemskie życie przedstawia w rozmowie z Energią W.T.42. Ta ostatnia opowiada w niej w dość niejasny sposób dzieje pewnej osoby, którą nazywa „On”, lecz końcówka ich dialogu pozwala utożsamić go z Wojtkiem. Powodem jego wejścia w materię, czyli inkarnacji w ciało, było zagrożenie misji innych Wielkich Energii. Jako człowiek „[...] w sobie MIAŁ Wolności bardzo wiele. Był butny i krnąbrny. Widział więcej od innych i od innych Wiedział więcej”43. Dalej W.T. pisze, że „On” posiadał szczególny dar przyciągania do siebie ludzi, którzy słuchali go i pragnęli przy nim przebywać44. „On” wstawiał się za cichymi i ubogimi, co nie spodobało się „GWARNYM”, uważającym cichość za oznakę słabości. Spowodowało to, że „[...] wystawił na Wielkie cierpienie swoje CIAŁO”45. Po swojej śmierci „[...] stanął na czele DUCHOWOŚCI ludzi, którzy wbrew Materii chcą wierzyć w istnienie swojego wewnętrznego DOBRA”46.

Na tym kończy się monolog Energii W.T. Głos zabiera teraz Wojtek. Twierdzi, że po śmierci pragnął, by ludzie żyli z nim w zjednoczeniu „jak Energia z Materialnym Ciałem”, jednak uważa za niewłaściwe to, iż „zamiast KAŻDY Z NICH BYĆ SOBĄ, Uczyli się latami BYĆ NA PODOBIEŃSTWO MOJE”47. Po krótkiej wymianie mniej istotnych uwag Energia W.T. oznajmia, że „głoszone przez „ONEGO” PRAWDY stawały się Wartościami wpajanymi na siłę”48.

Uważam, że dotychczasowe rozważania na temat Energii Wojtek można podsumować dwoma wnioskami. Po pierwsze, widać wyraźnie, że słusznym jest utożsamienie „Onego” z samym Wojtkiem. Po drugie, wiele szczegółów tekstu zawiera elementy podobne do opisów życia Jezusa Chrystusa, a ostatnie zdanie Energii W.T. stanowi moim zdaniem zawoalowaną krytykę chrześcijaństwa. Sądzę więc, że uzasadnione jest stwierdzenie, iż teksty astralne E. Nowalskiej przedstawiają Energię Wojtek jako Jezusa historycznego i go z nim utożsamiają49.

Odnośnie do aktualnej misji wobec ludzi Energia Wojtek przedstawia siebie jako myśliciela, mędrca i nauczyciela prezentującego wiedzę samemu zdobytą w czasach dawniejszych50. Jest on też, zgodnie tekstem, przyjacielem, któremu można powierzyć swoje lęki i słabości oraz który wspiera i któremu zależy na rozwoju swoich bliskich51. Zasadniczym powodem dyktowania przez Wojtka przekazów jest uczucie miłości względem ludzi52 oraz chęć wyzwolenia ich wewnętrznego potencjału53, które to skłaniają go do ratowania ich w krytycznym dla nich momencie54. Niewiedza bowiem człowieka o sobie samym może doprowadzić do katastrofy; taką właśnie wiedzą pragnie Wojtek obdarzyć ludzkość55:

JESTEM TU GŁÓWNIE PO TO, ABY NAUCZYĆ WAS CZERPANIA ZE SWEGO WEWNĘTRZNEGO SKUPIENIA MYŚLOWEGO WIARY W ISTOTĘ CZŁOWIEKA. […]

CELEM MOIM JEST dać WAM trochę więcej wiedzy o WAS SAMYCH, abyście wkroczyli na nową drogę myślenia i zmierzali nią przez następne wieki. Bo jesteście warci, aby taki właśnie tok myślenia obronił was przed KATASTROFAMI, O KTÓRYCH WIECIE Z PRZEPOWIEDNI56.

To właśnie stało się powodem mojego pisemnego przekazu, bo widzę, że społeczność, tkwiąc w dobrowolnej niewoli, podąża droga ślepców, a nikt nie potrafi, nawet sam wobec siebie, zdobyć się na słowa prawdy57.

Trzecia publikacja E. Nowalskiej stanowi channeling Energii podpisującej się imieniem Maria58. Przynajmniej raz urodziła się ona jako człowiek; była „bardzo dawno żyjącą Istotą”59. Według przekazu wiodła zwykłe, trudne życie60 i choć była „słaba i bezbronna”, to przezwyciężyła wewnętrzną słabość61, jak twierdzi, dzięki miłości62. Będąc człowiekiem, miała się przede wszystkim skupiać na sprawach duchowych i deprecjonować ciało, co obecnie ocenia negatywnie63. Twierdzi, że nigdy już się nie narodzi, gdyż wybrała wolne bytowanie w Zaświatach64.

Maria przybyła do świata ludzi ze względu na miłość do nich65. Jak wynika z tekstu, początkowo nie czyniła tego z wielką ochotą, ale na prośbę Energii Wojtek zstąpiła na Ziemię, by dyktować i obdarzać ludzi energią66. Powodem jej duchowego przebywania na płaszczyźnie materialnej jest to, iż „[...] Ziemia jest zagubiona a ludzkość goni przez bagna, mokradła tak, że wielu moczy nie tylko swoje NOGI, a niewielu przejść przez nie może BOSĄ, SUCHĄ STOPĄ”67. Jej pragnieniem pozostaje, aby ludzie odważyli się wejść w „[...] wiedzy Bramę” i „za Jego [Słowa Marii – A. M.] wibracją podążyli”68. Widać tu zatem element intelektualny przekazów (Słowo), jak i emocjonalny (wibracja), co dokładniej omówię w punkcie następnym.

Za autora książki Zakazane poglądy? uchodzi Energia podpisująca się symbolem ; ; nie przyjęła żadnego słownego imienia, „[...] bowiem życie Moje nie bywało nigdy na Ziemi”69. Według tego, co pisze, nigdy nie była człowiekiem70. Z pozoru może to się kłócić z inną jego71 wypowiedzią:

BĘDĄC SIEDEM RAZY W OGNIU ŻYCIA OSTATECZNIE ZDECYDOWAŁEM, ŻE NIKNIE WEWNĘTRZNA MOJA MOTYWACJA, BYM JESZCZE RAZ RĘKAMI SWYMI GO SCHWYTAŁ...

Mimo to OSTATNI RAZ ZAPRAGNĄŁEM otworzyć w Ogniu życia Siebie dla ludzi. Czyniłem to kiedyś z wielkim mozołem i nie uważam za stosowne jeszcze raz to czynić stwarzając sytuacje MNIE niezadowalające72.

Moim zdaniem nie ma tu jednak sprzeczności, ponieważ powyższy cytat dotyczy kontaktów astralnych Energii z ludźmi, a nie wcieleń w materię. Podobnie jak Wojtek, określa siebie mianem myśliciela73. Zgodnie z cytatem ten obecny kontakt jest ostatnim spośród kilku poprzednich; liczba siedem stanowi moim zdaniem symbol oznaczający wielokrotność. Energia twierdzi, że skupia się na człowieku w kontekście jego relacji ze zbiorowością74. Pragnieniem Energii jest wspieranie go i rozbudzanie w nim chęci do życia75. Ziemia jako planeta pozostaje wg jego deklaracji na marginesie jego zainteresowań76.

Kolejna Energia dyktująca, której wypowiedzi o sobie samej zanalizuję, nie podpisała się ani imieniem, ani symbolem. Na użytek praktyczny E. Nowalska nadała jej miano Jasny:

Nie pragnę nazywać siebie jakimkolwiek imieniem. Niech pozostanie ono we Mnie, ze Mną. Nigdy nie byłem i nie będę Człowiekiem. Nie znaczy to jednak, że nie obchodzą Mnie Wasze losy. System myślowy, w którym Istniałem od dawna, powstał między innymi po to, aby wesprzeć Ziemię w Jej staraniu o Godne Przetrwanie. Jestem Myślicielem Zaświatów77.

W powyższym cytacie zawartych jest kilka istotnych informacji. Przede wszystkim to, że Jasny nigdy nie wcielał się w materię78. Obecny channeling jest jego pierwszym kontaktem z ludźmi79. Jasny należy do grupy Energii, które istniały na płaszczyźnie astralnej bez jakichkolwiek doświadczeń związanych z materią lub myślą. Sam przyznaje, że jego wiedza o sobie na początku była żadna a wibracja „niemalże zerowa”. Otrzymał jednak od Jasności, czyli najpotężniejszej z Energii, wskazówki, jak wznieść się na wyższy poziom myślenia i istnienia. Wolną wolą podjął decyzję o wejściu w krąg Energii budujących swoje systemy myślowe. W taki oto sposób zdobył mądrość i został Energią myślicielską80. O aktualnym stanie swego bytu twierdzi, że wie o sobie wszystko i nie ma w nim myśli, której by nie rozumiał81. Sam przedstawia się jako anioł i Eminencja, które to ostatnie określenie wg przekazów wskazuje na przynależność do grona najpotężniejszych Energii82.

Jasny jako Energia posiadająca wiedzę83 pragnie, ze względu na miłość84, dzielić się nią i dzięki niej podnosić wibrację ludzi85. Relacja jego z człowiekiem ma być obustronna: ludzie poznają wiedzę, a Jasny poczuje ich emocje86. Początkowo miał on zamiar przedstawić jedynie teoretycznie swoją mądrość, lecz jak pisze ludzie wzbudzili w nim chęć zbliżenia się do nich i pomocy im87. Największym pragnieniem Jasnego w sytuacji dyktowania przekazów jest to, by mógł on zobaczyć w człowieku efekty swojej pracy88.

Drugą z żeńskich Energii dyktujących, która przedstawia w analizowanych channelingach informacje dotyczące siebie samej, jest istota podpisująca się inicjałami W.T. Jak pisze Nowalska we wstępie do książki Epoka Serca, Energia ta podała wprawdzie autorce pełne brzmienie swojego imienia, ale dla czytelników woli występować pod powyższym skrótem89. W.T. jest „[...] ENERGIĄ, której WIELKOŚĆ POLEGA NA POSIADANIU WIEDZY o tym, co było, co będzie, co winno być, a co nie. JESTEM WIEDZĄ O ISTNIENIU90. Nigdy nie wcielała się w materię91. Uznała, że mimo iż Ziemię postrzega jako miejsce wartościowe i piękne, to sama dla siebie wybrała „rozkwitanie poza jej płaszczyznami”92. Twierdzi, że jest „Wysoką Eminencja Zaświatową”, która „budowała swój obraz poprzez wieki istnienia Wszechświata”93. Chociaż wciąż się jeszcze rozwija, to wg tekstu ma już należeć do grona najwybitniejszych Energii94. Wypełnia ją wibracja miłości95. Jako Energia w pełni uwolniona osiągnęła stan, w którym potrafi odczuwać jednocześnie wszystkie obszary Wszechświata 96.

O samej swojej misji Energia W.T. przekazuje niewiele. Pisze, że pragnie pomóc człowiekowi w dwojaki sposób: poprzez prezentowanie wiedzy w formie tekstów oraz swoją obecność przy ziemi97. Dodaje, że jest Energią, do której można się zwrócić z prośbą o realizację swych pragnień, a ze względu na szczerość tych wezwań W.T. skłania się często do ich wysłuchiwania98. Mimo że nigdy nie była człowiekiem, to twierdzi, że bardzo by się cieszyła, gdyby to się dokonało, podkreślając tym samym, jaką wartość ma dla niej człowieczeństwo samo w sobie99.

Za autora książki Być zawsze uchodzi Energia przedstawiająca się imieniem Nestor. Podaje ona również symbol, który ma ją opisywać100:


Rys. 1. Symbol Energii Nestor.

Nestor twierdzi, że bliższe samookreślenie utrudniałoby mu przekazywanie treści astralnych101. W jednym z przekazów nadmienia tylko, że przez całe swoje istnienie budował wewnątrz siebie „wieżę, piramidę myśli, znaczeń, symboli”102. Obecnie czuje, że zbliża się do granic poznania i staje się mędrcem103. O sobie samym pisze, że jest obserwatorem, słuchaczem i przyjacielem człowieka104.

Ósma publikacja Nowalskiej i kilka późniejszych tekstów podpisana jest imieniem Pan105. Chociaż na jednym miejscu106 pisze, że jest Panem Tego i Tamtego Świata, to moim zdaniem nie należy go utożsamiać z Energią najwyższą, zwaną w pierwszych channelingach Panem Tego i Tamtego Świata, a potem Jasnością, ze względu na to, iż a) Energia Pan tylko raz jakby mimochodem o powyższym wspomina, b) cechy Energii Pan nie pasują do Jasności (nie jest on istotą daleką i absolutną), która będzie przedmiotem moich dociekań w punkcie 3.1. niniejszego rozdziału.

Energia Pan nigdy nie wcielała się w materię107. Jest myślicielem-mędrcem108; uważa, że zna życie i pojmuje jego trud, mimo że nigdy go nie doświadczył109. Według tekstu odczuwa całkowite spełnienie110, a jednak wciąż dąży do pełniejszego zrozumienia siebie111. Zgodnie z tym, co pisze, wielokrotnie w dziejach ludzkości interweniował w nie i nauczał człowieka112. W czasach współczesnych przybywa, by dalej dzielić się z ludźmi wiedzą i obdarzać ich swoją wibracją113 oraz wspierać w działaniu114.

Autoidentyfikacji dokonują również niektóre spośród tych Energii, których imiona widnieją pod tekstami opublikowanymi w trzech książkach Nowalskiej stanowiących zbiory krótszych przekazów. Należą do nich: Memreczek, Janusz, Żarna, Kajakawa, Magdalena i Masaj. Pierwsza z nich jest osobą rodzaju męskiego. Był człowiekiem115, żołnierzem, najprawdopodobniej w epoce dawniejszej. Został wysłany na zwiad i tam podstępnie zamordowany. Według książki, miał dziewczynę, która na niego czekała; spotkali się później w Zaświatach116. Po śmierci miał spostrzec, że jego jaźń przetrwała. Opisane życie miało być jego ostatnim – nie wcielał się już potem w materię117. Obecnie stanowi Energię Myślicielską118. Memreczek przytacza również pewną historię ze swojego życia: miał chatę nad rzeką, gdzie mieszkał i gościł podróżnych. Pewnego razu spotkał człowieka, który go mocno obraził, zranił emocjonalnie i odjechał. Spowodowało to jego (Memreczka) depresję i śmierć ze zgryzoty119. Trzeba przyznać, że oba opisywane przez Energię wydarzenia słabo się ze sobą łączą i, jak sądzę, mogą stanowić rodzaj przypowieści a nie spójnej historii.

Kolejna Energia nosi imię Janusz. Pisze ona, że istnieje w braterskim związku z Energią Wojtek120. Utożsamia siebie z całym wszechświatem; twierdzi, że jest „Wszechobecny”121. Więcej o sobie nie wspomina.

Następną Energią, której autoidentyfikację przedstawię, jest żeńska postać o imieniu Żarna. Miano takie przyjęła, jak pisze, ze względu na żar, jaki w sobie odczuwa122. Przebywa na płaszczyźnie energetycznej w obszarach, gdzie bytują inne żeńskie Energie123. I ona opowiada pewną historię, której treść służy jej do wysnuwania wniosków filozoficzno-praktycznych124.

Kajakawa, Energia męska, twierdzi, że żył dawno temu jako przywódca duchowy pewnej społeczności. Opisuje zdarzenie, kiedy złożono małe dziecko w ofierze dla bogów. Bardzo to przeżył; miał to być przełom w jego życiu. Opowieść przechodzi w wykład na temat dobra i relacji międzyludzkich125.

Energia Magdalena opowiada historię swojej miłości. Po śmierci jej i ukochanego on postanowił, że wcieli się ponownie. Ona nie chciała się na to zgodzić, ale zrozumiała jego decyzję po tym, jak wg tekstu spotkała Energię Pan i wsłuchała się w jego mądrość. Tekst jest poprzetykany poetycznymi uwagami na temat miłości126.

Ostatnia Energia przyjęła imię Masaj. Miał on żonę, dzieci, mieszkał w chacie, w ciepłym kraju. Pewnego razu na polowaniu doznał kilkakrotnie objawienia się świetlistej postaci. Wydarzenie to zmieniło życie jego, rodziny oraz kręgu przyjaciół. Tak jak inne historie, i ta kończy się wnioskami ogólnymi127.

Podsumowując niniejszy punkt należy stwierdzić, że publikacje E. Nowalskiej wskazują, iż nie wszystkie Energie dyktujące dokonują autoidentyfikacji. Te, które podają jakiekolwiek informacje o sobie, podzielić można na Energie deklarujące, że wcielały się w ciała i były ludźmi oraz Energie zaprzeczające temu. Te pierwsze często przytaczają historie, które mają być wydarzeniami z ich życia, jednak w przypadku Memereczka nie składają się one w logiczną całość. Sądzę więc, że wszystkie one stanowią rodzaj przypowieści, ponieważ przeważnie prowadzą do wysnuwania przez daną Energię wniosków filozoficznych.

Autoidentyfikacja nie stanowi głównego tematu przekazów, jest rozproszona, niekompletna, jednak spełnia bardzo ważne zadanie – wytwarza między piszącym a odbiorcą atmosferę partnerstwa, przyjaźni, wręcz prywatności i intymności, tak jakby channelingi były osobistą rozmową Energii z czytelnikiem. Refleksje o sobie i o przekazach mają, moim zdaniem, nastroić go pozytywnie do omawianych tekstów i zachęcić do przemyślenia ich zasadniczej treści, czyli wiedzy o człowieku.

1.2. Refleksje Energii dyktujących na temat przekazów

Tematem autorefleksji Energii dyktujących, oprócz nich samych, są także teksty przekazów, mających być przez nie ułożone i zapisanych ręką Nowalskiej. Jak już zostało zaznaczone, całość materiału nosi nazwę Myśl Warszawska, która to nazwa odnosi się również do zaprezentowanego w channelingach systemu światopoglądowo-filozoficznego. Termin ten pojawia się w przekazie Energii Wojtek:

To, co będą [Energie dyktujące – A.M.] w ramach tego [przekazywania – A.M.] tworzyć, ma złożyć się na CAŁOŚĆ, która w przyszłości NAZWANA ZOSTANIE MYŚLĄ WARSZAWSKĄ128.

Jestem tu po to, aby PRZEDSTAWIĆ WAM TAKĄ MYŚL NOWĄ, A JEST NIĄ PRAWDA MYŚLOWA SPISYWANA POD WARSZAWĄ, od której w przyszłości zwana będzie „Myślą Warszawską”129.

Energii :

Całość, która powstanie na przestrzeni przyszłych lat, stanowić będzie WIEDZĘ NOWĄ nazwaną od miejsca jej powstawania MYŚLĄ WARSZAWSKĄ130.

oraz Pana:

Ludzie z początku zobaczyć zechcą efekty tego, co Myśl Warszawska ze sobą niesie. Nauczą się poprzez tak widziany przykład PROWADZIĆ SIEBIE ku WOLNOŚCI […] 131.

Na kartach pism Nowalskiej znaleźć można wypowiedzi dotyczące roli Warszawy w kontakcie z Zaświatami. Ani czas, ani miejsce nie zostały wybrane przypadkowo; Wojtek pisze:

I dlatego musiałem czekać na właściwy czas. Bo jak to sobie wyobrażacie? Jest na przykład rok 1795. Idzie przekaz i ktoś mówi w nim o energii. Kto by to pojął? Teraz jednak jest odpowiedni moment, więc się to zdarzyło […]. W ODNIESIENIU DO TAKICH PRZEKAZÓW NIE MA PRZYPADKÓW132.

Energia:

Warszawa miała być wielkim miastem nie dlatego, że jest w tym mieście coś wybitnego, ale dlatego, że wiele wartościowych Eminencji Zaświatowych wybrało ją za miejsce swych myśli przekazywania133.

Ta sama istota-źródło zdaje się jednak sugerować, że znaczenie tego konkretnego miejsca dla skuteczności przekazów nie jest absolutne, gdyż „[...] gdybyście [chodzi o osoby zajmujące się spisywaniem tekstów astralnych – A.M.] nie chcieli czynić tego, POWODZENIE szerzenia WIELKICH WARTOŚCI BY NIE ZAŁAMAŁO SIĘ”134.

Autorami przekazów są wg E. Nowalskiej Energie podpisujące publikowane przez nią teksty, co zostało dokładnie omówione w poprzednim punkcie. W pewnych jednak miejscach pojawiają się wzmianki o źródłach channelingów nie w pierwszej osobie: „ja to wam piszę”, lecz w trzeciej. Jak Energie dyktujące same niekiedy nazywają siebie Eminencjami Zaświatów, tak w tym przypadku obiektywnego mówienia o autorstwie spisanych tekstów, tzn. „nie ja to dyktuję” tylko „teksty są dyktowane, powstają” itp., też pojawia się określenie Eminencja135:

WIEDZA wyrasta w toku starania się wielu ludzi. W wypadku PRZEKAZÓW JEST WIEDZĄ wyrastającą ze starania się wielu EMINENCYJNYCH Energii i ludzi136.

W Warszawskich Przekazach rolę Myśliciela przyjęły bardzo istotne Eminencje137.

[…] Przekazy dyktowane są przez Eminencje Energetyczne [...]138.

Myślicielem jest ten, kto ma Jej [Prawdy – A.M.] więcej od innych ludzi. W Świecie Energii Myślicielem jest ta Energia, która wartości siebie pokazała w wielu sytuacjach139.

Choć w przeszłości bywały tworzone inne przekazy astralne140, to wg słów Energii channelowanych przez Nowalską:

Istniejące pisemne przekazy nie zawsze są prawdziwe, bo nie odzwierciedlają prawdy, jaka tam [w Zaświatach – A.M.] istnieje. Przekazy te nie mają na celu okłamywania ludzi. W jakimś stopniu zaspokajają one waszą ciekawość, ale do końca tego zrobić nie mogą141.

Należy przy tym zachować ostrożność w kontaktach ze Światem Energii, gdyż „dla TAMTEJ STRONY może to być również zabawa”142. Również w przypadku channelingów Myśli Warszawskiej nie ma, zdaniem, Energii, stuprocentowej pewności co do ich prawdomówności, trzeba więc w pewnym stopniu zdać się na wiarę143, lecz nie wyłącznie. Przekazy dopuszczają pewne formy sprawdzenia swojej autentyczności. Są to:

DOWODEM NA NASZE ISTNIENIE, NA WIEDZY PRZEKAZYWANEJ ISTOTNE ZNACZENIE JEST ŚWIAT WEWNĘTRZNYCH UCZUĆ I MYŚLI CZŁOWIEKA, KTÓREGO ZADANIEM JEST BARWIĆ GO, ALE TEŻ I WIEŚĆ W STRONĘ MIŁOŚCIĄ PRZEPEŁNIONYCH MYŚLI WŁASNYCH144.

Te teksty siebie udowodnią. Tyle zdarzy się DZIWNYCH SPRAW, ŻE LUDZIE BĘDĄ MUSIELI ZNALEŹĆ NA NIE WYTŁUMACZENIE. Nikt i nic lepiej nie zrobi tego od tych tekstów145.

Staną się rzeczy dziwne, które tylko Ona będzie umiała ludziom UZASADNIĆ Ich pokazanie się, zaistnienie146.

Podawana w tych przekazach wiedza będzie więc przez lata weryfikowana, a to, co STANOWI JEJ SENS, ZOSTANIE KIEDYŚ UDOWODNIONE I STANIE SIĘ DLA MYŚLENIA NIEZBITYM FAKTEM, A NIE PRZEDMIOTEM WIARY. […] Myśli te zostaną kiedyś UDOWODNIONE147.

Warto dodać, że Energia P.Z. przewiduje pojawienie się w dalekiej przyszłości innych przekazów od silniejszych Energii niż obecnie dyktujące148.

W zamierzeniu źródeł przekazy mają się przyczynić do zmiany na lepsze sytuacji ludzkości149, gdyż „[...] jej [Ziemi – A.M.] negatywne wibrowanie zmobilizowało TE WIBRACJE do podjęcia działań NA RZECZ ZIEMI”150. Chodzi tu nie tylko o zaradzenie niewłaściwej sytuacji (zła wibracja miała się zacząć wraz z pocz. XX w.151), ale o podniesienie ludzi na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju i przyspieszenie przemian w tzw. Epoce Serca152:

Wojtek – Jaką będzie ta EPOKA SERCA?

W.T. – WIBRACJA Ziemi BARDZO PODNIESIE SIĘ na skutek wielkiego skoku poziomu wibracji wielu, bardzo wielu ludzi153.

PRZEKAZY przyśpieszą tę przemianę. ONE PRZEŁAMIĄ NIEWIARĘ LUDZI w słuszność i mądrość Ich systemu czucia i myślenia, albowiem staną się NA KRÓTKI CZAS KRĘGOSŁUPEM ICH ISTNIENIA154.

Owo podnoszenie poziomu wibracji możliwe jest wg Energii dyktujących dzięki temu, że przekazy nie niosą ze sobą wyłącznie treści intelektualnych, lecz także energię, która ma wpływ na czytającego. Maria pisze:

Wibracja odbierana jest całokształtem uczuć i myśli Człowieka. Nie musi być ona wyrażona konkretnym słowem, bo traci sens, gdy jest opisywana. […]

Ważne więc jest w Moich i innych tekstach przekazów, by dawały Wam w miarę konkretne informacje, ale o wiele ważniejsze jest, byście po przeczytaniu ich odebrali ich wibrację. […]

Zapewniam Was, że więcej wibracji spłynie na Ziemię poprzez przekazywanie Wam słów, niźli poprzez dawanie cudownie leczącej Energii155.

Często też w różnych miejscach, szczególnie w publikacjach późniejszych, zawierających przekazy z warsztatów, pojawiają się sformułowania w stylu „poczuj wibrację tego tekstu”, „jaką to wzbudza energię” lub podobne.

W kwestii języka i samego doboru słów Energie twierdzą, że podlega on wielu ograniczeniom i nigdy nie wyrazi do końca myśli, którą pragnęłyby one przekazać ludziom:

Serdecznie więc was przepraszamy za ten brak słów do opisania pewnych SPRAW. JESTEŚCIE BOWIEM JAKO LUDZIE ZBYT MALI, ABYŚMY MOGLI BYĆ DLA WAS ZROZUMIALI MÓWIĄC DO WAS NASZYMI WŁASNYMI SŁOWAMI. ABY PRZEKAZAĆ WAM NASZE MYŚLI, MUSIMY WIĘC PRZEKŁADAĆ JE NA WASZE ZNAKI JĘZYKOWE. Jest to trudne, ale myślę, że WYKONALNE156.

Mnogość znaczeń słów wypowiadanych przez ludzi powoduje, że w mówieniu o czymś np. o Energiach, powstają pewne zakłócenia157.

U podstaw problemu leży to, iż zgodnie z pismami Nowalskiej Energie są bytami myślowymi i jako takie nie potrzebują żadnego kodu językowego, by wymieniać między sobą myśli, toteż zjawisko tworzenia przez nie przekazów jest przedstawiane jako samoograniczenie i wielki dar dla ludzkości158. Ułomności przekazu językowego nie niweczą jednak skuteczności spisywanych tekstów, gdyż wg Energii dyktujących, nie dają one człowiekowi szczegółowej wiedzy naukowej na temat wszechświata, lecz „wiedzę Serca”, która celowo jest ogólna i miejscami niepełna159. Nie ma ona bowiem wyręczyć ludzi w odkrywaniu siebie i świata, ale pobudzić do myślenia, przemieniać ich sposób pojmowania siebie i rzeczywistości zewnętrznej oraz wspierać energetycznie160. Treści przekazów nie są obiektywną prawdą, w którą trzeba wierzyć – w tekstach Nowalskiej od czasu do czasu pojawia się sugestia, by to, co zostało zapisane, przemyśleć i uczynić z tym to, do czego skłaniają emocje odczuwane w trakcie czytania161.

Zrąb wiedzy teoretycznej Myśli Warszawskiej stanowi siedem pierwszych książek162 wraz z Przyjaciółmi Świata i Siłą Wibracji jako uzupełnieniem. Ich celem ma być:

Zadanie kontynuowania ww. procesów mają spełniać wg Energii Pan warsztaty prowadzone przez Nowalską164, czego efekt stanowią channelingi wydawane przez nią obecnie. Owo przejście od teorii ku praktyce zostaje wyraźnie zasygnalizowane przez Energię Wojtek:

Zatem: pierwsze były słowa oddające pokłady Myśli, potem Uczucia z Myślami wirować zaczynały, aż przyszedł czas na zadanie pytania:

ten etap przeszliśmy, jaki będzie ten drugi, Rękami Myśli i Uczuć naszych budowany?

Odpowiedź pada jedna:

to będzie etap wzrostu poziomu Wibracji, Siły sprawczej działania. To będzie etap budowania siły mogącej naruszyć skostniały świat wartości, w których bycie opłacane jest traceniem szacunku do samego siebie165.

W formie poetyckiej podobny pogląd zdaje się wyrażać Energia Inspiracja:

Nie tylko Ksiąg czytanie, nie tylko opowiadanie o tym, co niewidoczne... Ale ŻYCIE, Życie Ludzi silnych, pięknych, jednoczących się ze Słońcem...166

Wypowiedzi Energii dyktujących analizowane w obecnym punkcie są moim zdaniem celowe w kilku aspektach. Po pierwsze, mają one za zadanie skłonić czytelnika do zawierzenia im, bowiem ze względu na ich nienaukowe i pozaludzkie źródło powstania, ich „astralność” może wielu ludzi do nich zniechęcić. Po wtóre, stanowią próbę systematyzacji samych siebie: podają swoją nazwę (Myśl Warszawska), ilość publikacji, jakie zostaną wydane (siedem do 2000 r.) oraz charakter tych wydawnictw i działalności E. Nowalskiej (najpierw myśl, potem budowanie uczuć). Ukazują w ten sposób czytelnikowi swoją spójność, co również stanowi argument na rzecz ich autentyczności w treści. Ogólnie cała autoprezentacja jest wg mnie wieloaspektowym środkiem literackim, mającym zbudować relację pomiędzy odbiorcą a tekstami przekazów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.