www.eprace.edu.pl » przekazy-astralne » Świat Energii » Zróżnicowanie i funkcjonowanie istot energetycznych

Zróżnicowanie i funkcjonowanie istot energetycznych

Świat Energii w pismach E. Nowalskiej oznacza niewidzialną dla przeciętnego człowieka rzeczywistość niematerialną. Ogólne jej określenie zostało już w formie cytatu podane we wprowadzeniu do niniejszego rozdziału. Składają się na nią jednostki obdarzone inteligencją, tzw. byty myślowo-uczuciowe oraz jestestwa nieosobowe, bardzo tajemnicze, ledwie wzmiankowane w kilku miejscach176. Z analizowanej literatury wynika, że wszystkie one zamieszkują przestrzenie wszechświata: Ziemię, inne planety i galaktyki. Nigdzie nie jest powiedziane, czy Wszechświat ma fizyczne, w naszym rozumieniu, granice – zdaje się raczej płynnie przechodzić od materialności do duchowości, a ta jest niemierzalna177. Pewien obraz tego zagadnienia daje poniższy diagram178:


Rys. 2. Wszechświat, Zaświat, człowiek.

Energia W.T. tak opisuje miejsce bytowania Energii:

Jest taka przestrzeń, w której Istnieję, nie SAMA. Ziemia JEST OKRUSZKIEM w konfrontacji z jej wielkością. WIEDZA WIELU ENERGII SKUPIONA JEST w tej płaszczyźnie179.

Energie nie pozostają w bezruchu – przeciwnie, ich cechą charakterystyczną jest ruchliwość, czyli skłonność do przemieszczania się w różne rejony wszechświata180. Nie stanowi to jednak samego w sobie celu ich bytowania:

[...] przemieszczanie się w obrębie PRZESTRZENI WSZECHŚWIATA Jest dla CELU NASZEGO CZYMŚ UBOCZNYM. NIE JEST TO ZWIEDZANIE, czy coś w tym stylu. TO ABSOLUTNA WOLNOŚĆ BYTOWANIA181.

Energie jako istoty myślowe poruszają się w sposób niematerialny, natychmiast, pozaprzestrzennie182, lecz nie wszystkie z taką samą wolnością, co wyjaśnię w toku dalszego wywodu.

3.1. Jasność

Z publikacji Nowalskiej wynika, że istoty energetyczne cechuje pewne zróżnicowanie. Dotyczy ono ich poziomu naładowania, a nie ważności, mocy czy wiedzy183. Z tego też powodu myślę, że nie należy tu stosować pojęcia hierarchia, gdyż tak naprawdę w omawianych przeze mnie tekstach tylko jeden byt jest określany jako wyższy od innych – źródło istnienia i całkowite spełnienie. Nosi on imię Jasności, choć w pierwszej książce Nowalskiej występuje jako Pan Tego i Tamtego Świata, natomiast w drugiej – Pan Zaświatów.

W obu ostatnich przypadkach posiada on cechy chrześcijańskiego Boga: określa długość ludzkiego życia184, nie są mu potrzebne do istnienia ani kult185 ani posty i umartwienia186, moralność zewnętrzna i obłuda nie są w stanie go zwieść187, po śmierci staniemy wobec niego i wydamy osąd swoich czynów188, jest esencją dobra i podtrzymuje wszystko w istnieniu189, nie ingeruje bezpośrednio w zło na świecie, szanując jego autonomię190, karze Energie za przekroczenie praw zaświatowych191, jego Synem jest Chrystus, a on sam – naszym Ojcem, który „[...] stworzył świat, by mieć w TOBIE SYNA LUB CÓRKĘ”192. Pojawiają się też w odniesieniu do niego określenia „z łaski/woli Pana”193 oraz „PAN JEST Z WAMI, BO PAN WAS KOCHA”194.

Tego typu retoryka kończy się na drugiej książce i od trzeciej aż do najnowszej byt absolutny nazywany jest Jasnością, a informacje o nim pojawiają się rzadziej195. Może to wynikać z faktu, że tematyka poruszana przez Energie dyktujące dotyczy człowieka, natomiast Jasność jako istota odległa i trudno poznawalna pozostaje na marginesie ich rozważań. W związku z tym w niniejszej pracy będę dalej stosował na oznaczenie obydwu (Jasności i Pana Zaświatów) określenie Jasność, ponieważ uważam , że można ją utożsamić z tym drugim.

Wszystkie Energie są sobie równe196, jednak Jasność przewyższa je wszystkie i niejako panuje nad nimi197, jest Słońcem lub Gwiazdą, jednak są to tylko symbole i metafory198. Jego energia jest doskonała, maksymalna i niezniszczalna. Energia Wojtek pisze:

Siła energii PANA ZAŚWIATÓW polega na tym, że JEGO MOC SAMA W SOBIE wszystko przewyższa, a zatem JEST ON ENERGIĄ NAŁADOWANĄ MAKSYMALNIE. I to jest jego MOCĄ199.

Maria dodaje:

JASNOŚCIĄ JEST OLBRZYMI WIR ENERGETYCZNY NIESKOŃCZENIE PRZEKRACZAJĄCY TWÓJ POZIOM WIBRACJI. Jest to miejsce o takiej sile wibracji (Osobowość doskonała absolutnie), które ma źródło wszystkiego w sobie200.

Jasność jest źródłem istnienia wszelkich bytów, a ponad nią nie ma nikogo potężniejszego, jest również wszechwiedząca. Dalej Maria:

JASNOŚCIĄ JEST „POSTAĆ”, KTÓREJ WOLĄ WYDZIELAJĄ SIĘ Z NIEJ WSZELKIE POSTACIE ENERGII. Wibracja JEJ umożliwia tworzenie wszelkich form. Nie jest to postać energetycznie zbliżona swoim wyglądem do Was lub do jakiejkolwiek innej formy. Nie ma we Wszechświecie niczego, co by do tego WIRU było podobne201.

Energia:

Zawsze i wiecznie każda Energia była, jest i będzie Eminencyjną pochodną JASNOŚCI. Wszystko wzięło swoje źródło w NIEJ, wszystko ku NIEJ zdąża202.

Nestor:

Świat Energii powstał Siłą Wewnętrznej Woli JASNOŚCI203

JASNOŚĆ jest wibracją o ogromnej mocy. Widzi i wie wszystko204.

Wierz mi, nikogo i niczego ponad tym obłokiem nie ma205.

Jasność to także stwórca widzialnego świata i życia na Ziemi. Wojtek:

[…] stwarzanie świata było procesem trwającym miliony lat […]. Była ZIEMIA, a jej flora i fauna rozwinęła się w wyniku procesu ewolucyjnego wspieranego WOLĄ PANA ZAŚWIATÓW206.

Energia to potwierdza:

To ENERGIA „JASNOŚĆ” symbolicznie nazywana w tych Przekazach SIŁĄ ISTNIENIA, STWÓRCĄ, siłą swej woli „wymuszała” rozwój materialnego ciała207.

Warto dodać, że fakt pochodzenia od Jasności tak Energii, jak materii nie jest procesem bezwolnej, koniecznej ontycznie emanacji. Wręcz przeciwnie, dzieje się to z jej woli i myśli208. Sama Jasność pozostaje dla człowieka niepoznawalna209.

3.2. Energie Eminencyjne

Jak wynika z publikacji E. Nowalskiej z Jasności wyłaniają się wszystkie Energie i choć w swej istocie są sobie równe, to różnią się poziomem i siłą wibracji210. Ogół bytów myślowo-uczuciowych przyporządkować można do dwóch grup: pierwsza to istoty o wibracji zmiennej, które do funkcjonowania potrzebują wzmocnień, m.in. wstępowania w materię, druga to Energie o niezniszczalnym potencjale, istniejące wiecznie. Te ostatnie bywają nazywane Eminencjami lub Wielkimi Energiami; Energia:

W odróżnieniu od Energii wcielających się w materię są też Energie nigdy się w nią nie wcielające. Nazywamy Je w tych tekstach Eminencjami. Stanowią one siłę myślową całego świata Energii211.

Energia Jasny dodaje:

Kim jest Eminencja Energetyczna?

JEST TO EMINENCJA ZAŚWIATÓW PRZEWYŻSZAJĄCA swoją wibracją inne Eminencyjne Energie i, co warte podkreślenia, zadaniem Jej jest swoje myśli prawić. Myślicielską jest przecież Energią212.

Ostatni cytat rodzi pewne wątpliwości – raczej zaciemnia, niż wyjaśnia. Wynika z niego, że Eminencja to Eminencja większa od Eminencji. Moim zdaniem paradoksu w tym nie ma, gdy spojrzy się na to przez pryzmat samego pojęcia eminencyjności. Jest ono definiowane jako „właściwość 7 największych ENERGII – WIATR, którym wieją”213. Jednocześnie „metą Istnienia Energii jest jej Eminencyjność, czyli stanie się barwą zbliżoną do BIELI”214. A zatem owa eminencyjność może być nabyta lub przyrodzona, gdyż „PAN i jego RODZINA215 SĄ tak wyjątkowi, że nie muszą się doładowywać energetycznie”216. Eminencyjność w świetle powyższego oznacza niezniszczalność i stałość Energii oraz jej nieutracalne przyrodzone lub nabyte wzmocnienie.

Choć Eminencje Zaświatowe nie rodzą się jako ludzie, nie muszą się wzmacniać, to nie pozostają bezczynne. Ich podstawowym, według tekstów Myśli Warszawskiej, zadaniem jest myślenie i przekazywanie dalej swoich myśli217. Podczas gdy Jasność jest bytem bardzo zdystansowanym i odległym w stosunku do świata, tak Eminencje przekazują jej wolę oraz swoje zamysły będące jej przedłużeniem:

Wartość to wywiązywanie się z ZADANIA. Zadania tego typu mają swoją podstawę w ZAMYSŁACH 7 WIELKICH Eminencyjności i nigdy nie są podejmowane bez ICH WIEDZY218.

Ich szczególną misją jest przekazywanie ludziom wiedzy o Świecie Energii i podnoszenie wibracji Ziemi; jednocześnie stanowią one uobecnienie samej Jasności:

Zebrano siedem Wielkich Eminencji Zaświatowych, by wspólnie podjęły trud bardzo małego przedsięwzięcia, które Epokowym się stanie.

WIELKIE EMINENCJE MIAŁY ZAUWAŻYĆ DLA LUDZI, ŻE ZIEMIANIE ŹLE WIBRUJĄ WE WSZECHŚWIECIE219.

[Eminencje – A.M.] przybywają TU [na Ziemię – A.M.], by budować takie myśli, które przybliżą Was do Waszej własnej Prawdy o swoim Istnieniu220.

Eminencjami zatem są te Energie, które mają być pośrednikami w przesłaniu ciepła Jasności na Ziemię. […]

SIEDEM EMINENCJI stanowi NAJBLIŻSZY ZESPÓŁ BARW JEJ ZBIERACZY. Są to Energie, których OBECNOŚĆ może być rozumiana JEDNOZNACZNIE z obecnością samej JASNOŚCI, z Jej pojawieniem się221.

Ostatnią kwestia, jaką poruszę w tym punkcie, to ilości Eminencji Energetycznych w pismach Nowalskiej. Wielokrotnie Energie dyktujące piszą o liczbie 7, jednak przeważnie zapisują ją słownie kapitalikami, co wskazuje na znaczenie niepotoczne, metaforyczne liczby siedmiu Eminencji222. Nie wprost jest to potwierdzone wypowiedzą Energii zwanej Jasny:

Jestem SIEDMIOMA EMINENCJAMI OTOCZONY. BOWIEM PRZEKAZY TE (ICH) PŁYNĄ ZE ŹRÓDŁA, Z SAMEJ ISTNOŚCI NIEBA.

ANIOŁEM jestem. Eminencją, która UMIAŁA WEJŚĆ W OGIEŃ I WYNIEŚĆ Z NIEGO WASZE ŻYCIE223.

Z powyższego wynika, że Jasnego otacza siedem Eminencji, a jednocześnie on sam jest jedną z nich. Zatem ilość Synów Pana najprawdopodobniej jest symboliczna 224 – słowa „Siedem Eminencji” należałoby rozumieć: wszystkie Eminencje w pełni swej eminencyjności, czyli niezniszczalności i doskonałości.

3.3. Energie wzmacniające się

Spośród bytów myślowo-uczuciowych najwyższy stopień wzmocnienia posiadają wyżej opisane Jasność i Energie Eminencyjne. Jednak, jak wynika z pism Nowalskiej, znakomitą większość Energii Zaświatowych stanowią istoty, których poziom wibracji jest zmienny zależnie od ich aktywności225. Wynika to z faktu, że przemieszczanie się Energii w przestworzach wszechświata pociąga za sobą utratę siły wibracji226. Powoduje to konieczność uzupełniania ubytków energii, a dokonuje się to na trzy sposoby:

Ten ostatni proces przedstawiany jest jako szczególnie wartościowy, ponieważ tylko wcielenie w materię daje Energii okazję do autentycznego, wewnętrznego wzmocnienia – nie jest ono możliwe w Zaświatach230.

Wcielenie Energii w ciało i jego śmierć nie są procesami jednorazowymi – analizowane przekazy głoszą zdecydowanie reinkarnację duchów ludzi, czym szerzej zajmę się w rozdziale drugim. Nie należy przy tym uważać, iż wszystkie istoty współtworzące Świat Energii są uwolnionymi z ciała jaźniami ludzkimi. Otóż opisywane w bieżącym punkcie Energie można podzielić na trzy kategorie (w kolejności stopnia rozwoju duchowego):

Zwierzęta to z punktu widzenia idei, która leży u ich podstawy, prawie WASZ [ludzki – A.M.] odpowiednik, z tą różnicą, że […] ich SFERA DUCHOWA JEST ZALEDWIE ZALĄŻKIEM WASZEJ […]. Różnicę tę mogę tu określić jako brak rozwoju duchowego. […] Ale NIGDY ENERGIA BYTUJĄCA W ROŚLINACH ALBO W ZWIERZĘTACH NIE URODZI SIĘ W LUDZKIM MATERIALNYM CIELE231.

Ta „iskra” jest i energią, i duszą, i podświadomością. W moim świecie jest ona rozumiana jako energetyczna siła wchodząca w ciało człowieka w chwili jego narodzin232.

Jest to miejsce [Zaświaty – A.M.] bytowania WASZYCH [ludzkich – A.M.] Energii, ale także i innych energii, z innych wymiarów i przestrzeni Wszechświata. Co to za energie?

Jutro (pojutrze, popojutrze) to dla was dzień (lub kilka dni) do przodu. Dla NAS to ułamek chwili. Jeśli porównamy wasze energie do tego JUTRA itd. (a więc dnia czy kilku dni w przestrzeni czasu), to energie WSZECHŚWIATA będziemy musieli porównać do JUTRA WSZECHŚWIATOWEGO (czyli waszych wieków)233.

Kolejny podział Energii wzmacniających się, spotykany w analizowanej literaturze, dotyczy znaku ładunku energetycznego. I tak przekazy wyróżniają Energie dodatnie i ujemne234. Te pierwsze zostały przedstawione jako zdecydowanie dobre, życzliwe i proste. Wpływ zaś drugich Energia dyktująca Wojtek określa słowami „[...] możecie odczuwać jej obecność jako coś przykrego”235 oraz „[...] są więc […] w ZAŚWIATACH elementy czegoś, co można by umownie […] nazwać ŁADUNKIEM UJEMNYM i uważać za istniejące W ZAŚWIATACH ZŁO”236. Ich istnienie jest efektem ubocznym przekazywania sobie energii przez istoty duchowe. Na koniec należy powiedzieć, że nigdzie nie zostało wyjaśnione, czym konkretnie jest ujemność Energii – określa się to jako „walor ZAŚWIATOWYCH ENERGII, ich inność”237, co najwyraźniej celowo pozostaje niezrozumiałe, gdyż „JEST TO COŚ, CO MA INNY WALOR, i tylko taką różnicę stanowi w ZAŚWIATACH […] a nie coś, co wpływa na twarz CZŁOWIEKA”238, gdy w niego się wcieli Energia ujemna.

Bez względu na powyższą kwestię Energie zmarłych ludzi mogą, jak wynika z analizowanych przekazów, odejść w przestrzeń lub pozostać przy Ziemi239. Gdy dusze uwolnione z ciała opuszczą sferę bytowania materialnego i odejdą w przestrzeń międzyplanetarną, otwiera się przed nimi perspektywa tzw. bytowania wolnego240. Wyraża się ono w nieskrępowanej niczym decyzji o wcielaniu się lub nie, kierunku rozwoju myśli, w swobodzie podróżowania po wszechświecie i komunikacji z innymi Energiami241. Każda Energia posiada w Zaświatach coś, co jest w przekazach nazywane „domem”:

[…] JEST TAM MIEJSCE, KTÓRE MOŻNA TU NA WASZ UŻYTEK NAZWAĆ „DOMEM”, BĘDĄCE MIEJSCEM TWOJEGO STAŁEGO POBYTU. Każdy ma tu taki symboliczny „DOM”. Mieszkacie w nim sami, albo z kimś innym. Nie jest to DOM W SENSIE ZIEMSKIM, ale MIEJSCE STAŁEGO BYTOWANIA. […] Ten „DOM” jest czymś na podobieństwo otaczającego cię pyłu, ale ten pył nie jest ciałem stałym, ściany tego „DOMU” są tylko SYMBOLICZNE242.

Ten sam Wojtek inaczej określa termin „dom”w książce Epoka Serca:

My , PRZEMAWIAJĄC DO LUDZI , mówimy o NICH, że „za wielką Wodą staną Ich DOMY”. Co nazywamy tym DOMEM? Fakt posiadania wibracji zbliżonej do ŹRÓDŁA. Bowiem ŹRÓDŁO – JASNOŚĆ – jest Energii Celem i DOMEM243.

Sądzę, że obie powyższe wypowiedzi są komplementarne w takim sensie, że pierwsza mówi o „domu” w aspekcie bardziej zewnętrznym – miejsce stałego bytowania; druga naświetla „dom” jako stan wewnętrzny – maksymalny poziom wibracji. Oba określenia wyrażają pewien odpowiedni, finalny status Energii, gdyż właściwym miejscem ich bytowania jest rzeczywistość określana w przekazach jako Zaświat, a celem rozwoju – zbliżenie do Jasności, czyli eminencyjność.

Oprócz przemieszczania się i wzmacniania Wojtek opisuje jeszcze kilka innych aktywności zaświatowych. Energie, również Eminencyjne, prowadzą coś na kształt życia społecznego: łączą się ze sobą ontycznie w jedno lub tylko podróżują wspólnie, wymieniają myśli i obdarzają się uczuciami, zrzeszają się w grupy244. Jeśli natomiast ktoś z żywych będzie modlił się i przyzywał bliskiego zmarłego lub zapali na jego grobie światło, wtedy jego energia pojawi się w sposób wolny na Ziemi245.

Nie wszystkie jednak duchy, jak wynika z pism Nowalskiej, mają uczestniczyć w wyżej opisanym, szczęśliwym istnieniu. Część z nich z różnych powodów pozostaje przy Ziemi dłużej, niż zakłada to okres snu pośmiertnego, czyli stanu pośredniego między życiem w materii a Zaświatem246. Są to Energie nazywane nie-wolnymi. Ich cechą charakterystyczną jest uzależnienie się od materii, mimo że opuściły już ciało. Zgodnie z tekstem przekazów, kurczowo trzymają się sfery ziemskiej, gdyż boją się odejść w kosmos lub nie wzmocniły się dostatecznie i teraz próbują poniewczasie żyć wśród materii247. Nie jest to jednak już dla nich możliwe, ponieważ funkcjonować i wzmacniać się można wg tekstów przekazów, wyłącznie będąc Energią wcieloną w materię, a nie uwolnioną. Rodzące się z tego powodu lęki i frustracje skutkują tym, że zaczynają szkodzić ludziom i bawić się ich kosztem, podszeptując złe rzeczy248, okradając żyjących z energii249, mogą również powodować opętania250. Oczywiście, nie wszystkie Energie przebywające w sferze ziemskiej są agresywne. Wspomniany sen pośmiertny Energia spędza w świecie materialnym, lecz kwestia ta wykracza poza ramy obecnego rozdziału i zostanie przeze mnie omówiona w drugiej części niniejszej pracy.

Zgodnie z wypowiedziami Energii dyktujących, na płaszczyźnie astralnej przebywają istoty obdarzone osobowością, jednak publikacje Nowalskiej sugerują również obecność w Zaświatach Energii nieosobowych. Informacje w tekstach o nich są skąpe, niejasne, czasem sprzeczne. Wymienia się przede wszystkim trzy mosty energetyczne251, które umożliwiają doładowania bez wcielania się w materię. Energia Wojtek na zakończenie wywodu o Energiach wolnych i nie-wolnych mówi: „W Świecie Energii STOI wielki BLOK Energetyczny o kolorze Niebieskim. Jest to zupełnie inny rodzaj Energii...”252. Co do Złotej Energii to jeden opis, skądinąd enigmatyczny i ogólnikowy, sugeruje, że może to być energia nieosobowa: „ZŁOTA ENERGIA zbiorem jest niezliczonej ilości kół energetycznych o silnej wibracji”253. Jednak z rozmowy Wojtka z anonimowym rozmówcą wynika, iż „to w pełni wzbogacony byt uczuciowo-myślowy”254.

Prezentowany w przekazach Myśli Warszawskiej system funkcjonowania Energii zaświatowych nasuwa pewne skojarzenia z nauką wielu religii, przede wszystkim monoteistycznych. Otóż największa Energia – Jasność posiada ewidentnie cechy Boga judeo-chrześcijańskiego. Na jednym miejscu analizowanych pism jest ona z nim wprost utożsamiana255. Ona to, wg przekazów, wolną wolą stworzyła świat i wszystkie niższe od siebie Energie, w tym Energie Eminencyjne. Te ostatnie z kolei wykazują duże podobieństwo do istot anielskich, które posiadając szeroką wiedzę, przekazują ją człowiekowi, by wspomóc go w rozwoju i doprowadzić do stanu jakkolwiek pojętej wiecznej szczęśliwości.

Wszystko, co żyje, ma, zgodnie z publikacjami Nowalskiej, zawierać w sobie pierwiastek energetyczny; rośliny, zwierzęta i ludzie są istotami tak materialnymi, jak duchowymi, lecz tylko Energie tych ostatnich zdolne są do myślenia. Pogląd ten jest podobny do licznych systemów religijno-filozoficznych, przede wszystkim do tomizmu. Jednak opisywany przez Energie dyktujące fakt reinkarnacji, którym szerzej zajmę się w rozdziale drugim, wskazuje na to, że nie ma tu prostych paralel, ale tylko pewne podobieństwa i korelacje, np. w systemie Myśli Warszawskiej stan zwany eminencyjnością można uzyskać na drodze rozwoju duchowego i nie ma ontycznej różnicy między Energiami Eminencyjnymi a wzmacniającymi się, natomiast wg nauki chrześcijańskiej anioł nie urodzi się człowiekiem ani człowiek nie stanie się po śmierci, w stanie zbawienia, aniołem.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.